«Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges Arktiske Universitet» markerer sin oppstart med en fagdag om kjønnsbalanse i akademia. Velkommen til Kick-off på Linken tirsdag 9. oktober 2018 kl. 10:30-15:00. Arrangementet er åpent for alle. Lunsj inkludert. Påmelding ønskes via tavla. Velkommen!  " /> «Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges Arktiske Universitet» markerer sin oppstart med en fagdag om kjønnsbalanse i akademia. Velkommen til Kick-off på Linken tirsdag 9. oktober 2018 kl. 10:30-15:00. Arrangementet er åpent for alle. Lunsj inkludert. Påmelding ønskes via tavla. Velkommen!  " />

Likestilling i akademia: makt, kvalitet og faglige prioriteringer

Balanseprosjektet «Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges Arktiske Universitet» markerer sin oppstart med en fagdag om kjønnsbalanse i akademia. Velkommen til Kick-off på Linken tirsdag 9. oktober 2018 kl. 10:30-15:00.

Arrangementet er åpent for alle. Lunsj inkludert. Påmelding ønskes via tavla.

Velkommen!

 

Program
 
10:30 Velkommen på Linken, kaffe & te
 
11:00 Knut Liestøl: Hvorfor Balanse?

I foredraget beskrives innledningsvis kort de kjønnsubalanser vi må arbeide med: ubalanse mellom fag og mellom stillingsnivåer. Hovedfokus vil deretter være på betydningen av akademiske normer og tradisjoner. Først diskuteres kort hvordan akademisk kvalitet måles. Deretter beskrives empiriske studier av «implisitt bias» og rundt eksistensen av faghierarkier og disse hierarkienes betydning for likestilling i akademia.

 
11:30 Malin Rönnblom: Vad har likestilling i akademia med politiske styringsformer att göra?

Likestilling gis forskjellige betydninger i forskjellige sammenhenger, og disse betydningene påvirker hvilke tiltak som gjennomføres og hvilke som ikke anses som relevante. Et sentralt aspekt i hvilken betydning likestilling får er hvilke politiske styringsformer som preger det offentlige, og akademia. I dette foredraget gir Rönnblom eksempler på hvordan likestilling fylles med innhold i svensk akademia, og hvilken betydning politisk styring har for hva likestillingsarbeidet blir.

 
12:00 Lunsj
 
13:00 Marit Aure: Barrierer og drivkrefter for kjønnsbalanse i STEM-fagene

Balanseprosjektet ved universitetet i Stavanger viste at mens det var (lave) 23,7 prosent kvinner i faste professorstillinger, var kvinneandelen i professorstillinger ved det Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet (TN) enda lavere: kun 9,6 prosent. Samtidig så vi at UiS, inkludert TN, i likhet med resten av universitetene, har tilnærmet kjønnsbalanse i stipendiatstillinger (43 prosent kvinner). Likevel ansettes det flest menn i professorstillinger. Dette utfordrer antakelsen om at kjønnsbalanse vil oppstå av seg selv så lenge det finnes nok kvinner å ta av. I innlegget presenterer jeg funn fra dette prosjektet og diskuterer mulige tilnærminger og tiltak for å bedre kjønnsbalansen i STEM-fagene.

 
13:30 Presentasjon av UiTs Prestisje-prosjekt
 
14:00 Mingling

 

Om våre foredragsholderne

 

Knut Liestøl er professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han arbeider primært med anvendt statistikk og informatikk, med hovedapplikasjoner innen det medisinske området. Liestøl har vært instituttleder ved Institutt for informatikk og forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i Oslo. Han har videre vært styreleder for Forskningsrådets BALANSE-program fra oppstarten, og har tidligere vært medlem av Forskningsrådets hovedstyre 2003-2010 og leder for divisjonsstyrene for Vitenskap og for Store Satsinger. 

Malin Rönnblom er professor i statsvitenskap ved Karlstads universitet og lektor i kjønnsvitenskap ved Umeå universitet og professor II ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet. Ut fra et kritisk perspektiv på politikk har hun i sin forskning studert forskjellige politiske områder som likestillings- og distriktspolitikk. Hennes forskningsinteresser omfatter også nye former for politisk styring, urbane og rurale studier, samt feministisk politisk teori og metodologi.

Marit Aure er professor i kjønnsforskning/sosiologi på Institutt for samfunnsvitenskap på UIT Norges arktiske universitet. Hun forsker og underviser blant annet om likestilling, kvinner i toppledelse og fedre som pendler i petroleumsindustrien, kystsamfunn, stedsutvikling og flytteprosesser, arbeidsmigrasjon, integrering av innvandrere i arbeidsmarked og sivilsamfunn mm. Aure leder BYFORS-prosjektet Sustainable Diverse Cities: Innovation in Integration, Cit-egration (Norges forskningsråd).  

  

 

Når: 09.10.18 kl 10.30–15.00
Hvor: Linken
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Kontakt: Sigfrid Kjeldaas
E-post: sigfrid.kjeldaas@uit.no

Påmelding
Frist: 08.10.2018
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender