Disputas Lene Antonsen

Cand.philol. Lene Antonsen disputerer for ph.d. –graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning språkvitenskap.

"Sámegielaid modelleren – huksen ja heiveheapmi duohta giellamáilbmái"

Prøveforelesning starter kl. 10.15, samme dag og sted.

Kort sammendrag av avhandlingen:

Samiske språk og andre sirkumpolare urfolksspråk har ikke de testressursene som kreves for å bruke statistiske metoder, som er grunnlaget for majoritetsspråkenes språkteknologi. Doktorgradsavhandlingen handler om hvordan man ved å bygge en språkmodell kan lage språkteknologiske verktøy for disse språkene. Avhandlingen behandler utfordringer i byggingen av slike modeller og ser på måter å tilpasse dem til den virkelige språkverdenen: Modellen skal dekke variasjonen i språket, men samtidig skal man unngå at den lager ord som ikke finnes i språket. Avhandlingen viser at språkmodellen kan brukes i programmer som ordretteprogram, ordbøker med grammatikk og språklæringsprogrammer. Denne typen språkmodeller (kalt FST), kombinert med en god og lett tilgjengelig infrastruktur, gjør det mulig å skape moderne språkteknologiske verktøy for minoritetsspråk med mye ordbøyning og få talere.

Les hele avhandlingen her.

Veileder:

Professor trond Trosterud, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Biveileder:

Professor Beate Lindemann, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Bedømmelseskomité:

Professor Måns Hulden, University of Colorado Boulder, USA(førsteopponent)

Professor Jussi Ylikoski, Uleåborgs universitet, Finland (andreopponent)

Professor Kristine Bentzen, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø (leder av komiteen)

 

Disputasleder:

Førsteamanuensis Lill Tove Fredriksen, institutt for språk og kultur, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø

 

Når: 26.06.18 kl 11.15–15.00
Hvor: TEO H1 Aud 2
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Kari Torill Guldahl
Legg i kalender