Disputas – kandidat i sykerpleievitenskap Randi Tofthagen

Kandidat i sykepleievitenskap Randi Tofthagen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Recovery from self-harm. A qualitative study.”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Å skade seg selv nesten til døde for så å velge livet. Bedring fra selvskade før og etter et personlig vendepunkt.

Avhandlingens hovedhensikt er å øke forståelsen av recovery (bedring) fra direkte selvskade hos voksne mennesker gjennom tre del studier: En teoretisk evolusjonær begrepsanalyse for å tydeliggjøre innholdet i begrepet selvskade avgrenset til fagområdene medisin og sykepleievitenskap. To intervjustudier ble så gjennomført: I den første intervjustudien utforskes spesialsykepleiere sin erfaring med utøvelse av sykepleie til voksne pasienter som selvskader i akutt fase. I det andre intervjustudien er hensikten å utforske, beskrive og forstå tidligere pasienters recovery erfaringer fra å selvskade.

En sammenstilling av funn fra alle tre delstudier resulterte i følgende:

Personer som skader seg selv har sitt eget personlige selvskademønster med ulike intervall mellom selvskadesituasjoner og med ulik alvorlighetsgrad. Personer som selvskader kan bruke flere selvskademetoder samtidig. Tiden før personen erkjenner et vendepunkt fra å selvskade, lever han/hun med selvdestruktive selvskademønstre hvor recovery ikke er et personlig mål. Flere personer har ikke et språk for å kunne uttrykke sin lidelse og dette kan også bidra til at personen erfarer en forlenget recovery prosess. Når pasienten ønsket å selvskade under innleggelse hadde spesialsykepleierne ulike tilnærming til det. Noen lot pasienten få skade seg i klinikken, mens andre stoppet selvskadeadferd med bruk av ulike tvangsmidler. All alvorlig selvskade ble stoppet.

Etter at personen erkjenner et vendepunkt og velger livet og/eller kontakt med nære relasjoner, blir de motivert til å motta profesjonell hjelp og starte en individuell læringsprosess mot recovery fra selvskade. En personlig recovery prosess der de lærer å gjenkjenne personlig stress, hva som trigger dem til å skade seg selv, de lærer å avlede seg selv fra å selvskade og mestre egne grunnleggende behov som å sove nok, spise ernæringsrik kost og være i fysisk aktivitet.

I denne fasen motiverer spesialsykepleiere hver pasient til å delta i en dialog om sin situasjon og hvilke signaler pasienten erfarer før selvskadesituasjonen. Spesialsykepleierne bidrar til å lære pasientene hvordan de kan avlede seg selv fra selvskadesituasjoner med egne individuelle aktiviteter. Sykepleierne søker å fremme håp om recovery ved å styrke pasientens selvbilde.

En implikasjon for sykepleieren er å kartlegge når personen må øke nivå av selvskadeadferd for å få samme erfarte spenningsreduksjon med økt suicidfare. Dette samtidig som personen kjemper med å ivareta sin verdighet og kontroll på selvskadeadferden. En sentral implikasjon for sykepleieren er hvordan hun/han kan veilede personen før og etter pasientens erkjente vendepunkt mot recovery. Dette er sentralt siden pasienten før vendepunktet ikke har recovery som et personlig mål, men etter erkjent vendepunkt er motivert for å motta profesjonell hjelp med ønske om en være i personlig recocery prosess.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon forutdanningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder: professor Lisbeth Fagerstrøm, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge og Åbo Akademi, Vasa, Finland.  .

Biveileder: førsteamanuensis Anne-Grethe Talseth, Institutt for helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet

 

Bedømmelseskomiteen
Professor Stian Nissen Biong, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, campus Drammen Høgskolen i Sørøst-Norge - 1. opponent

Dosent Britt-Marie Lindgren, Instiutionen för omvårdnad, Umeå universitet, Sverige - 2. opponent

Professor Lena Wiklund Gustin, Institutt helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, campus Narvik – Leder av komite

 

Disputasleder
Forsker Astrid Gramstad, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Hvordan begrepene recovery, person-orientert omsorg og sykepleie er relatert til hverandre ontologisk, epistemologisk og teoretisk”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 11. mai 2018 kl. 10.15–16.00
Hvor: Lovisenberg diakonale høgskole
Studiested: Annet
Målgruppe: alle