Språk og samfunnseminar

Språk og samfunn inviterer til seminar 24.04 klokka 18:15. Jarmo Laino og Sari Pesonen fra Stockholms Universitet skal innlede om en nylig fremstilt utredning av situasjonen til Sveriges nasjonale minoritetsspråk i den svenske skolen. Foredragene vil holdes på svensk. Vi byr på enkel servering. Velkommen!

Sveriges nationella minoritetsspråk i skolan 

Jarmo Lainio & Sari Pesonen

Lainios och Pesonens föredrag kommer i huvudsak att sammanfatta den särskilda utredning om situationen för de nationella minoritetsspråken i skolan, som de varit med om att framställa (även juristen Moa Nordin deltog). Utredningen (SOU 2017:91) är ett resultat av att utbildningssituationen för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska inte har förbättrats, trots de utfästelser som Sverige gjort i sina ratifikationer av Europarådets två konventioner om minoriteter och minoritetsspråk, dvs Europeisk stadga för landsdels- och minoritetsspråk, och Ramkonventionen till skydd för nationella minoriteter. Särskilt gäller detta utbildningsfältet. Utredningen ger en bred bild av vilka grundläggande problem som utbildningsfältet och lärarutbildningarna står inför.

Parallellt med denna utredning har också en annan utredning om minoritetspolitiken generellt genomförts (SOU 2017:60, SOU 2017:88). 

Dessa två utredningar ger tillsammans en omfattande genomlysning av situationen för och insikt i de förbättringar som bör genomföras för att de nationella minoriteterna och deras språk ska ges en chans att revitaliseras, användas och överleva. 

 

Lainio är professor i finska vid Stockholms universitet, och Sveriges medlem i Expertkommittén som övervakar Europeisk stadga. Hans egen forskning rör sociolingvistik, minoritetsspråk (särskilt sverigefinska) och språkpolitik med inriktning mot utbildningsfrågor. Han var utnämnd till Särskild utredare för SOU 2017:91. 

Pesonen är adjunkt och doktorand vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av arbete med skolfrågor som rör de nationella minoritetsspråken, särskilt finska, bl a genom tidigare uppdrag för Skolverket. Detta är också hennes forskningsområde. 

Både Lainio och Pesonen medverkar till att bygga upp en lärarutbildning i finska i Sverige, vid Stockholms universitet. De ingår båda också i ett nationellt nätverk från fyra högskolor av lärarutbildare och ämnesrepresentanter för de nationella minoritetsspråken.

Når: 24.04.18 kl 18.15–00.00
Hvor: E0104
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Ragni Vik Johnsen
Legg i kalender