Disputas – cand.med Andrea Milde Øhrn

Cand.med Andrea Milde Øhrn disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Unrecognized Myocardial Infarction. Pain tolerance, prognosis and pathogenesis in men and women”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Mange gjennomgår et hjerteinfarkt uten å vite at det har skjedd, dette kalles stumme hjerteinfarkt. Det er ikke kjent hvorfor noen rammes av stumme hjerteinfarkt, mens andre får hjerteinfarkt som oppdages. I Tromsøundersøkelsens 6.runde ble 6,199 personer undersøkt med EKG, der man kan se om en person har gjennomgått et hjerteinfarkt. I tillegg ble det samlet inn data på smertefølsomhet og markører på storkar- og småkarsykdom. Vi fant at personer med stumme infarkt tåler mer smerte enn personer med erkjente infarkt, og dette kan delvis forklare mangel på symptomer ved stumme infarkt. Vi fant også at personer med stumme infarkt i større grad har småkarsykdom og i mindre grad storkarsykdom enn personer med erkjente infarkt. Da vi fulgte personer med stumme infarkt, fant vi at disse har større risiko enn personer uten infarkt for død og nye infarkter, men at denne økte risikoen i stor grad forklares av velkjente risikofaktorer for hjerte-og karsykdom. Våre funn tyder på viktige forskjeller mellom erkjente og stumme infarkter, og er et godt utgangspunkt for videre forskning som bør ta sikte på å kunne forebygge stumme infarkt behandle det rett. Stumme hjerteinfarkt er nemlig et skjult folkeholkehelseproblem som utgjør en større andel av kvinners hjertesykdom.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon forutdanningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder førsteamanuensis II Håkon Lindekleiv, UiT

Biveileder professor Henrik Schirmer, Institutt for klinisk medisin, UiT – Norges arktiske universitet

 

Bedømmelseskomiteen
Professor Bertil Lindahl, Uppsala Clinical Research center och institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet, Sverige – 1.opponent

Professor Sigrun Halvorsen, Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo – 2. opponent

Førsteamanuensis Terje Steigen, UiT – leder av komite

 

 

Disputasleder
Professor Sameline Grimsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: Type 2 hjerteinfarkt - forekomst, behandling og prognose»

Når: 22.03.18 kl 12.15–16.00
Hvor: Store Aud, MH-bygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Ingrid Kvist Martinussen
Legg i kalender