Boklansering: Arctic Modernities

Velkommen til lanseringa av boka Arctic Modernities: The Environmental, the Exotic and the Everyday.


 - ENGLISH VERSION BELOW -

Det moderne Arktis, slik det framstilles i tekst, bilde og film, er en mindre håndgripelig størrelse enn smeltende isbreer og sosiale samfunnsendringer i nord, og har i stor grad blitt forsømt i forsking og politikk på området. Men det moderne Arktis er ikke bare et naturområde som på dramatisk vis påvirkes av menneskelige aktiviteter. Det er også en kompleks og motsetningsfull sammensmelting av eksotiserte urfolkstradisjoner og hverdagslige erfaringer. I boka Arctic Modernities undersøkes det moderne Arktis fra alle disse ulike perspektivene, for å vise fram hvordan moderniseringsprosesser har endret den diskursive betydningen av Arktis.

Noen ganger oppfattes Arktis som synonymt med moderniteten, mens det andre ganger framstår som et utopisk område som speiler en annen framtid. Samtidig representerer Arktis ofte en modernitet hvor fortiden fortsatt gjør seg gjeldende – som nostalgi, lengsel, drøm og myte.

Vi byr på en rekke små innlegg (alle på norsk) av bokas redaktører og noen av bidragsyterne.

Gratis inngang. Det vil bli lett servering og også anledning til å kjøpe boka.

Arctic Modernities: The Environmental, the Exotic and the Everyday (Cambridge Scholars Publishing, 2017)
Redaktører: Heidi Hansson og Anka Ryall Artikkelforfattere: Susi K. Frank, Sigfrid Kjeldaas, Fredrik Chr. Brøgger, Reneé Hulan, Henning Howlid Wærp, Ulrike Spring, Jan Borm, Roswitha Skare, Adriana Craciun, Audun J. Mørch, Anka Ryall, Elin Haugdal, Cathrine Bjerknes og Kirsten Thisted

--

Welcome to the book launch of Arctic Modernities: The Environmental, the Exotic and the Everyday.

Less tangible than melting polar glaciers or the changing social conditions in northern societies, the modern Arctic represented in writings, visual images and films has to a large extent been neglected in scholarship and policy-making. But the modern Arctic is a not only a natural environment dramatically impacted by human activities. It is also an incongruous amalgamation of exoticized indigenous tradition and a mundane everyday. In this book the modern Arctic is examined from all these perspectives, to demonstrate how the processes of modernization have changed the discursive signification of the Arctic.

Sometimes the Arctic is seen as synonymous with modernity itself. Sometimes it appears as a utopian space signalling a different future. Yet it still often represents the continued survival within modernity of the past as nostalgia, longing, dream and myth.

We offer a series of short lectures (all in Norwegian) by the book’s editors and some of the contributors.
Free entrance. Light refreshments will be provided, and it will also be possible to purchase the book.

Arctic Modernities: The Environmental, the Exotic and the Everyday (Cambridge Scholars Publishing, 2017)
Editors: Heidi Hansson and Anka Ryall Contributors: Susi K. Frank, Sigfrid Kjeldaas, Fredrik Chr. Brøgger, Reneé Hulan, Henning Howlid Wærp, Ulrike Spring, Jan Borm, Roswitha Skare, Adriana Craciun, Audun J. Mørch, Anka Ryall, Elin Haugdal, Cathrine Bjerknes and Kirsten Thisted
 
Når: 22.02.18 kl 19.00–20.30
Hvor: Polarmuseet
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig:
Legg i kalender