Prøveforelesning og disputas - Admassu Nadew Lamu

Master in Health Economics, Policy and Management Admassu Nadew Lamu disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:
Three Essays on Subjective Well-being and Preference-Weighted Health

Kort sammendrag av avhandlingen:

Prosjektet har to hovedmål: i) undersøke viktigheten av preferansevekting i instrumenter som måler helse-relaterte livskvalitet (HRQoL), og ii) undersøke hvor viktig helse, relativt til andre forhold, for folks subjektive velvære (eller tilfredshet med livet). Analysene er basert på et stort internasjonalt utvalg av personer fra 18 år og over fra seks land (Australia, Canada, Tyskland, Norge, Storbritannia og USA), der flesteparten har ulike kroniske sykdommer.

To instrumenter ble anvendt for å undersøke betydningen av preferansevekting: EQ-5D og 15D. Resultatene viste at preferanse vektede og uvektede skårer virket like bra. Videre var de preferanse vektede og uvektede skårer svært like for både EQ-5D og 15D når de preferanse vektede og uvektede skårene var på samme skala. Dette indikerer at preferansevekting er mindre viktig, i hvert fall på befolkningsnivå.

Faktorene helse, inntekt og sosiale relasjoner var alle klart assosiert med folks subjektive velvære. Sosiale relasjoner forklarte nesten halvparten av den totale variasjonen i velvære, mens helse forklarte ca. en tredjedel. Bare 7% av variasjon ble forklart av inntekt. Resultatene viste også at effekten av disse variablene varierte langs forskjellige nivåer. Den sterkeste assosiasjon ble observert på lavere nivå av velvære.

Det viktigste resultatet er at helse er avgjørende for SWB. Ikke bare er det en direkte forbindelse mellom helse og velvære, men vi observerte at den indirekte effekten via muligheten for gode sosiale relasjoner var enda mer avgjørende. Et viktig poeng til forskere blir derfor å inkludere en relevant sosial indikator når preferanse-baserte instrumenter skal utvikles. En viktig melding til beslutningstakere blir at sosial isolasjon ser ut til å være mer skadelige for folks livstilfredshet enn dårlig helse.

Veiledere
Hovedveileder professor Jan Abel Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet
Biveileder professor John Brazier, University of Sheffield

Bedømmelseskomiteen
Research Fellow Nils Gutacker, Centre for Health Economics, University of York, England – 1. opponent
Førsteamanuensis Eline Aas, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo – 2. opponent
Professor Tom Wilsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet – leder av komiteen

Disputasleder

Førsteamanuensis Guri Skeie, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning holdes kl. 10.15, samme sted over emnet: Whose valuations of health-related quality of life matter, and when?

Når: 25. januar 2018 kl. 10.15–15.30
Hvor: Store Aud, Medisin og helsefagbygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Jøran Indseth
Legg i kalender