Program samenes nasjonaldag i Alta / Program for the Celebration of the Sami National Day in Alta

UiT har igjennom sin 50-årige historie bidratt med forskning innenfor samiske tema. Dette markeres også under jubileet på samenes nasjonaldag. Etter det faglige programmet inviterer UiT også til en festmarkering med taler, sang og kakeservering.

PROGRAM:

 

Faglig program:

Sted: Alta Kultursal

 

08.30 – 09.15 Filmvisning - Fortia i nutia

 

En film ved Siv Øvernes, førsteamanuensis, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Om filmen:

Hvor kommer folk fra kysten fra? Hvor har man sine røtter? Slike spørsmål preger nåtida, og denne filmen tar det opp. Kvensk, norsk eller samisk? Hvem vet? I filmen drar vi på en reise fra Tromsø, til Veidnes i Finnmark og ut til småøyene i Hillesøy. Filmskaperen, hennes samboer og hennes mors familiehistorie illustrerer ulike tematikker knytta til røtter der lite har vært sagt, men mye har vært innforstått. Det norske har vært dominerende, men var alt så norsk før?

 

09.30 – 10.15 “Er ikke blodet mitt bra nok?” Om etniske utfordringer i Sápmi.

Foredrag ved Ivar Bjørklund, professor ved seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum - universitetsmuseet

 

10.30 – 11.15 Hvordan ivareta det samiske perspektivet i utdanningene?  - med variasjon i det samiske landskapet. 

Korte foredrag – Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid

 

Innleder: Nina Hermansen, instituttleder


Eva Josefsen, førsteamanuensis, «Sametingene – institusjoner for selvbestemmelse?»

 

Else Boine, førstelektor/studieleder, «Kulturorientert praksis, - en veileder. Barnevern i samiske områder.»

 

Berit Dahle Torslund, universitetslektor/studieleder,  «Hvilken betydning har likebehandling i utøvelsen av AAP-ordningen for tilbakeførsel til reindriften?».

 

Ann-Mari Andersen, universitetslektor, «Det stikker så smertelig, spesielt når man forsøker …» Håndtering av samisk identitet uten det samiske språket. 

 

Pause fram til k. 12.00

 

Offisiell feiring ved UiT Norges arktiske universitet 

Kl. 12.00 -13.00

Sted: Kafeen

Program:

Konferansier ønsker velkommen

Sang ved samisk elever ved Komsa skole

Tale ved viserektor Sveinung Eikeland

Lansering av samisk satsing ved UiT – assisterende instituttleder Tore Nesheim

Kaffe- og kakeservering

Samskipnaden vil denne dagen selge biđos i kantina.

--------------------------------------

During its 50 years of existence, UiT has conducted research in the field of Sami culture and language. This will be recognized during the university`s anniversary celebration on the Sami national day. Following the academic program, UiT invites everyone for a festive celebration with speeches and performances. Coffee and cake will be served.

PROGRAM

 

Academic program

Location: Alta Civic Centre

 

08.30 – 09.15 Movie: The Past in the Present

 

A movie by Siv Øvernes, Associate Professor at the Department of Child Welfare and Social Work.

About the Movie:

Where do the coastal people come from? Where do they trace their roots? This film addresses these relevant questions. Kven, Norwegian or Sami? Who knows? The movie takes us on a journey from Tromsø to Veidnes in Finnmark county and out to the small islands in the Hillesøy area. The director chronicles her history and that of her partner and her mother to illustrate the story of her ancestry, about which little was said but much was understood.  The Norwegian language and culture have dominated the people, but was everything always so Norwegian?

 

09.30 – 10.15 Is my Identity Not Good Enough? Ethnic challenges in Sápmi.

Presentation by Ivar Bjørklund, Professor in the Section for Cultural Science, Tromsø Museum, the University Museum.

 

10.30 – 11.15 How to Ensure the Sami Perspective in Education? Variations in the Sami landscape. 

 

Short presentations by employees at the Department of Child Welfare and Social Work.

 

Introduction by Nina Hermansen, Head of Department.


Eva Josefsen, Associate Professor. 

The Sami Parliament of Norway: An Institutions for Self-Determination?

 

Else Boine, Associate Professor/Program Coordinator.

A Culturally Oriented Practice: An Advisor. Child Welfare in Sami Areas.

 

Berit Dahle Torslund, Assistant Professor/Program Coordinator.

What Is the Effect of Equal Treatment in the Granting of Work Assessment Allowance (AAP) on Returning to Reindeer Husbandry?

 

Ann-Mari Andersen, Assistant Professor.

It Hurts so Bad, Especially When You Try: Managing Sami Identity without the Sami Language

Break until 12:00

 

Official Celebration at UiT theArctic University of Norway

 

At 12:00-13.00

Location: The Café

 

Program

 

Welcome speech by the host

Song by Sami students at Kosma School

Speech by Vice-Rector Sveinung Eikland

Launching of Sami programs at UiT by Assistant Head of Department, Tore Nesheim

Coffee and cakes  

The Arctic Student Welfare Organization will be selling biđos in the canteen.

Når: 06. februar 2018 kl. 08.30–13.00
Hvor: Alta kultursal/kafeen
Studiested: Alta
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Inger Elin Kristina Utsi
Legg i kalender