Kurs i systematiske litteratursøk for psykologi


Innføring i grunnleggende begreper og arbeidsmåter ved systematiske litteratursøk for psykologi og tilgrensende felt. [Basic introduction to important concepts  and modes of working related to systematic literature searching in psychology and related disciplines.]

[English Version below.]

NB! Les hele kursannonsen før du melder deg på. Påmelding er bindende.

Når: Onsdag 22. mars kl. 10:15-14:00 Hvor: Datalab i Hus 3 i Teorifagbygget (3.416/18)

For hvem: Kurset er først og fremst myntet på ansatte og PhD-studenter knyttet til IPS eller RKBU. Andre kan også delta dersom det er plasser tilgjengelig. Ta i så fall kontakt med torstein.lag@uit.no for å undersøke mulighetene.

Hva: Kurset vil gi en enkel innføring i sentrale begreper og arbeidsrutiner knyttet til det å gjøre grundige, systematiske litteratursøk (til litteraturgjennomganger, meta-analyser eller andre formål). Vi skal også jobbe litt med søkelogikk og med hvordan vi bygger et godt søk.

Vi tar sikte på at deltakerne, etter gjennomført kurs, har følgende utbytte:

 • Vet hvordan komme fram til begrunnede valg av hvilke og hvor mange søkeverktøy/databaser som skal inkluderes.
 • Kan identifisere de viktigste begrepene i en problemstilling med tanke på å bygge fornuftige databasesøk
 • Forstår at det at å jobbe frem et systematisk litteratursøk er en iterativ prosess
 • Kjenner til noen knep for å finne gode søkestikkord (kontrollerte og "frie")
 • Kan forklare formålet med kontrollerte søkevokabular og anvende slike i litteratursøk
 • Forstår og utnytter forskjellen mellom å søke med kontrollert vokabular og å søke uten kontrollert vokabular
 • Kan bygge et litteratursøk stegvis, med bruk av operatorer (AND, OR, nabosøksoperatorer) og søkehistorie
 • Kan tilpasse et litteratursøk bygget i et søkeverktøy til et annet
 • Kjenner til hvordan dokumentere søk og utvalg av kilder fra treffmengden
 • Forstår hvordan EndNote (og lignende verktøy) kan brukes til å håndtere treffmengde, sile og velge ut kilder
 • Kjenner til sentrale problemstillinger rundt åpenhet og etterprøvbarhet, og kjenner til rapporteringsstandarder for systematiske litteraturgjennomganger.

 

Kurset er ikke et kurs i de tekniske detaljene knyttet til en bestemt database. Vi skal bruke ulike søkeverktøy i eksempler og øvelser.

Hvordan: Korte forelesningssegmenter, avbrutt av øvelser og plenumsdiskusjoner. Det er en fordel om deltakerne tar med seg en problemstilling de kan jobbe med, samt eventuelle kilder de allerede har, som de tenker at er den typen kilder de vil fange med søket sitt. Kurset undervises på norsk eller engelsk, avhengig av påmelding. NB! Kurset krever ca. 30 minutter forberedelse fra deltakerne, ved å se 4 korte videoer (informasjon kommer på e-post).

 

------------------ English version: -------------------

NB! Please read the advertisement before signing up. Signups are binding.

When: Wednesday, March 22nd, at 10:15-14:00. Where: Computer lab in House 3, Teorifagbygget (3.416/18)

 

For whom: This course is primarily for employees and PhD-students attached to Department of Psychology or RKBU. Contact torstein.lag@uit.no if you do not belong to either, but still want to participate.

 

What: A basic introduction to important concepts and modes of working related to doing thorough, systematic literature searches (for literature reviews, meta-analyses, etc.). We will also work on the logic of searching and on how to build a good search.

 

We aim for the following learning outcomes:

 • Knows how to consider which and how many databases to include
 • Can identify the core concepts in a research question for the purpose of building a literature search
 • Understands that developing a systematic search is an iterative process
 • Is familiar with a few tricks for finding search terms (controlled and not controlled)
 • Can explain the purpose of controlled search vocabularies and can use these for searching
 • Understands and utilizes the difference between searching with and without a controlled vocabulary
 • Can build a search, step-by-step, using operators (AND, OR, proximity operators) and a search history
 • Can adapt a search built on one database to another
 • Is aware of the need to document searches and the screening and selection process
 • Knows how EndNote (and similar tools) can be used to manage search results, screening and selection
 • Is familiar with questions surrounding openness and verifiability/replicability, and with reporting standards for systematic reviews

 

How: Brief lecture segments, with exercises and discussions interspersed. Bring your own research question if you can, as well as any articles/sources you may already have, and that you consider relevant. The course will be taught in Norwegian or English, depending on signups. NB! You will need to spend about 30 minutes preparing for the course, by watching 4 short videos (details will be communicated by e-mail).

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
     
Når:
22.03.17 kl. 10:15 - 14:00
Hvor:
TEO-H3 3.416/-18
Studiested:
Tromsø
Målgruppe:
Ansatte
Ansvarlig:


Påmelding
Frist: 17.03.2017
Påmeldte: 10 av 10 (fullbooket)
På venteliste: 5

Påmeldingsfristen har gått ut. Beklager
Påmeldte: 10
Katarina Kjærandsen
Karine Jakobsen
Ingrid Daae Rasmussen
Hans Christian Vangberg
Kjersti Kristensen
Susanne Wiking
Agnes Bohne
Karin Abeler
Gabor Csifcsak
Ketil Lenert Hansen

På venteliste: 5
Skip to main content