UTLYSNING: PEDAGOGISK MERITTERING

Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. Ordningen omfatter de fem stillingskategoriene: Universitetslektor, førsteamanuensis, professor, førstelektor og dosent. Kriteriene for merittering er felles for de fem stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon i utdanningen(e). Kriteriene er lagt ved som eget vedlegg.

Oppstart av prosjektet Pedagogisk merittering, som ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2016 har en varighet på fem år. Result har sekretariatsansvar for prosjektet med dosent Marit Allern som prosjektleder. Den som tilkjennes status som merittert underviser vil få tre ekstra lønnstrinn og 30.000 kroner som en engangssum til lokal enhet.

Prosedyre for å søke:

Søknaden sendes til:                      postmottak@result.uit.no

Frist:                                                     2. mai 2017

Kontaktperson:                                Marit Allern, Result

Søkeren leverer:                              En pedagogisk mappe med vedlegg.

Søknaden kan leveres i digital form eller elektronisk som et sammenhengende dokument med maksimum to filer.

Pedagogisk mappe

Søker må levere en pedagogisk mappe. Se eget vedlegg om Krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT.

En pedagogisk mappe er et personlig dokument som på en oversiktlig og konkret måte viser søkerens kompetanse gjennom hans/hennes utvikling som underviser, innsats i utviklingsarbeid og pedagogisk ledelse. Mappen skal vise om søkeren tilfredsstiller de kriterier som er satt for merittert underviser. Den skal både vise konkrete eksempler fra søkerens pedagogiske praksis og refleksjon over relevante tema der egen undervisningsfilosofi trekkes inn i tillegg til kunnskap om studenters læring.

Søkeren skal lage en oversikt når det gjelder pedagogisk praksis og meritter. Denne kan inneholde sammenfatninger av evaluering av undervisning, pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid, utvikling av læremidler, formell pedagogisk kompetanse, vitenskapelige publiseringer eller presentasjoner med pedagogisk relevans.

Søkeren bør velge ut noen spesielle temaer eller områder og argumentere for valgene som er gjort. Mappen kan ta opp særskilte didaktiske og pedagogiske problemstillinger, være orientert om konkrete eksempler som analyseres eller ta opp underviserens ulike roller. Den pedagogiske mappen skal fremstå som en sammenskrevet tekst og inneholde til sammen 15-20 sider pluss vedlegg.  Vedleggene skal bekrefte innholdet i mappen.

Brev fra instituttleder

Instituttleder må legge frem en forpliktende plan for hvordan instituttet skal nyttiggjøre seg vedkommendes kompetanse og hvordan fagmiljøet vil legge til rette for det. Dersom en instituttleder ønsker å søke, må dekanen på fakultetet skrive brevet.

Bedømmelse

De som søker om status som merittert underviser, får sin søknad vurdert av en spesialoppnevnt komité bestående av: én representant fra Umeå universitet som selv er merittert, leder for meritteringsprosjektet på UiT, én representant fra NTNU og én studentrepresentant: Disse fire er med i vurdering av alle søknader. I tillegg oppnevnes en representant fra de ulike fakultetene det finnes søkere fra. Vedkommende deltar i behandlingen av søkere fra eget fakultet.

Når komiteen har avgitt sin innstilling, behandles alle søknadene samlet av strategisk utdanningsutvalg. Søkere kan innkalles til intervju. Strategisk utdanningsutvalg avgjør hvem som oppnår merittert status.

Kilder til hjelp og støtte

Webside for Meritteringsprosjektet, med informasjon og digitale ressurser:

  1. Hva er en pedagogisk mappe?
  2. Utvikling av pedagogisk mappe
  3. Standard for og krav til en pedagogisk mappe?

Eksempel på digital mappe

Informasjon om pedagogiske mapper, med eksempler

Bloggartikkel Result: Hvordan omtaler stortingsmelding 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» meritteringssystem for undervisning?

Bloggartikkel Result: Pedagogisk merittering ved UiT Norges arktiske universitet

Allern, Marit (2011) “Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge. Pedagogiske mapper som bidrag til pedagogisk diskurs.” UNIPED 3/2011, p. 20-29

Baume, D. & Popovic, C. (2016) Advancing Practice in Academic Development. NY: Routledge

Constantino, P. M & De-Lorenzo, Maria N. (2006)   Developing a professional teaching portfolio: a guide for success. Needham Heights, Mass: Allyn & Bacon

Kreber, C. (2002) “Teaching excellence, teaching expertise and the scholarship of teaching”. Innovative higher Education, 27(1): 5-23

Seldin, Peter (2014) The Teaching portfolio: A Practical Guide to Improved Performance and Promotion /Tenure Decisions 3 ed. Bolton, Mass: Anker

Skaffa dig en pedagogisk meritportfölj! Uppsala universitet: Enheten för utveckling og utvärdering

Winka, Katarina & Ryegård, Åsa (2013) Pedagogisk portfölj: för karriär och utveckling. Lund: Studentlitteratur

Målgruppe: Ansatte
Ansvarlig: Riddervold, Kari
Opprettet: 16.02.17 13:39
Sist oppdatert: 17.02.17 13:33
Vedlegg / Bilder: