Disputas - Siv Rasmussen

Cand.philol. Siv Rasmussen disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning historie, og vil offentlig forsvare avhandlingen:

«Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid - En komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark»

Prøveforelesningen starter kl. 10:15 samme dag og på samme sted. 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Ofte forbindes samenes kristningsprosess i Norge med Thomas von Westen, som har fått status som «samenes apostel». Denne avhandlingen stiller spørsmålstegn ved denne oppfatningen, og undersøker samers forhold til kirka og kristendommen før von Westens tid. Studien peker mot at samer i de to regionene kom i kontakt med den katolske kirka på slutten av høymiddelalderen. Ved hjelp av en komparativ tilnærmingsmåte undersøkes likheter og forskjeller mellom Finnmark (norsk kirke) og Torne lappmark (svenske kirke) i tidlig nytid. Viktige funn er at kirker eller profane bygg brukt som kirker, var innen rekkevidde for samer både i Finnmark og i Torne lappmark, og at samisk språk ble brukt i kirkene på svensk side, men ikke på norsk side. Analysen av religiøs praksis har avdekket at samer i Finnmark i noe større grad enn tornesamene ser ut til å ha inkorporert katolsk tro i sin virkelighetsforståelse, mens samer i Torne lappmark tok flere trekk fra samisk religion med inn i kirka og den kristne religiøse praksisen.

 

Veiledere

Hovedveileder prof. Lars Ivar Hansen, UiT Norges arktiske universitet.

 

Bedømmelseskomiteen

  • professor Th.D. Håkan Rydving, Universitetet i Bergen
  • dosent PhD Ritva Kylli, Universitetet i Oulu
  • professor emeritus dr.art. Bjørg Evjen, UiT Norges arktiske universitet (leder av komité)

 

Disputasleder

Professor emeritus Einar-Arne Drivenes, Institutt for historie og religionsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 27.09.16 kl 12.15–15.30
Hvor: Auditorium B-1005, HSL-fakultetet
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Isak Måseide
Legg i kalender