Disputas – cand. med. Christian Eckhoff.

Cand. med. Christian Eckhoff disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 

“Multisite musculoskeletal pain in adolescence - The relationship with psychosocial problems, mental health and later welfare benefit receipt

 

Kort sammendrag av avhandlingen:
Fysiske smerter er en utbredt plage blant unge. Ofte finner man ikke en klar fysisk årsak, men vi vet at smerter kan henge sammen med psykososiale vansker. Vi ønsket å undersøke sammenhengen mellom utbredte smerter og psykososiale vansker i ungdomstiden, og sammenhengen med senere psykiske lidelser og trygdeytelsesbruk.

Ungdomshelseundersøkelsen i Nord-Norge (N=4881) er en langsgående undersøkelse som følger ungdom 10 år fram i tid. En rekke forhold ved 10.klassingers liv ble undersøkt med spørreskjema i 2003–05. Disse data ble koblet med Norsk pasientregister og Trygderegisteret.

            Utbredte smerter er en vanlig plage hos ungdom, 22,4% rapporterte å ha hatt mye smerter fra tre til fire ulike steder i kroppen det siste året. Jenter rapporterte betydelig mer smerter enn gutter. Det var ingen forskjell i smerter mellom samisk og ikke-samisk ungdom. Vi fant en sterk sammenheng mellom utbredte smerter og psykososiale vansker i ungdomstiden hos begge kjønn. Vi fant en tydelig sammenheng mellom utbredte smerter i ungdomstiden og en økende forekomsten av senere psykiske lidelser, arbeidsavklaringspenger, sykefravær og sosialstønad hos begge kjønn. Utbredte ungdomssmerter hadde sterkest sammenheng med senere angst og depressive lidelser, hos begge kjønn. Sammenhengen mellom ungdomssmertene og senere psykiske lidelser var i stor grad forklart av deltakernes psykososiale vansker i ungdomstiden.

Utbredte smerter hos unge bør tas på alvor. Helsepersonell som møter unge med slike plager bør undersøke hvorvidt de har psykososiale og psykiske vansker. Det kan bidra til å redusere risikoen for vansker senere i livet.  (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere

Professor Siv Kvernmo, IKM - hovedveileder

Førsteamanuensis Bjørn Straume, ISM - biveileder

Bedømmelseskomiteen

Professor (Emeritus) Bjørn Holstein, Statens institut for folkesundhed, Syddansk universitet, 1. opponent

Professor Norbert Skokauskas, Det medisinske fakultet, NTNU, 2. opponent

Professor Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

Disputasleder

Førsteamanuensis Sigrid Brækkan, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Suicide among children and adolescents: Epidemiology, prevention and impact on public health”. 

Når: 17.08.16 kl 12.15–15.00
Hvor: SVHUM B1005
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Susanne Fomsgaard How
Legg i kalender