Disputas - cand.med. Dagfinn Skaare

Cand.med. Dagfinn Skaare disputerer for ph.d.-graden i medisin og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Non-beta-lactamase-mediated beta-lactam resistance in Haemophilus influenzae - Mechanisms, epidemiology and susceptibility testing”

Kort sammendrag av avhandlingen:
«Behandling av infeksjoner har blitt vanskeligere fordi mange bakterier har lært å beskytte seg mot antibiotika. Nå har en ny type antibiotikaresistens dukket opp hos bakterien Haemophilus influenzae, som er en hyppig årsak til ørebetennelse, bihulebetennelse og luftveisinfeksjoner. Hos hver tredje pasient med H. influenzae er bakteriene nå motstandsdyktige mot ett eller flere antibiotika i betalaktamgruppen, og mutasjoner som svekker effekten av både penicilliner og cefalosporiner har blitt den vanligste resistensmekanismen.

-  Dette er en ny og alvorlig utvikling, sier PhD-kandidat Dagfinn Skaare ved Helsefakultetet, Universitetet i Tromsø. Han er overlege ved Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold og har forsket på antibiotikaresistens hos H. influenzae fra norske pasienter i perioden 2004 – 2013.

- Det viktigste mottiltaket er redusert bruk av antibiotika. Dernest er godt smittevern nødvendig for å hindre spredning i helseinstitusjoner. I tillegg bør resistensovervåkingen styrkes. Vi har utviklet en genteknologisk metode som gjør det mulig å sammenligne resistente isolater fra hele verden. Dette er et nyttig verktøy for overvåking, og kan på sikt også bidra til utvikling av vaksiner, sier Skaare.

Forskergruppen har også evaluert metoder for resistensbestemmelse av H. influenzae. Resultatene har bidratt til nye og bedre testrutiner ved mikrobiologiske laboratorier i Norden og Europa for øvrig»(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor II Bjørn-Erik Kristiansen
Biveileder professor Andrew Jenkins
Biveileder dr.med. Yngvar Tveten
Biveileder professor/dekan Arnfinn Sundsfjord

Bedømmelseskomiteen
Professor Tone Tønjum, Institutt for klinisk medisin/Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo – 1. opponent
Overlege/dr.med. Kurt Fuursted, Statens Serum Institut, Danmark – 2. opponent
Professor Johanna U. Ericson Sollid, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet– leder av komité

Disputasleder
Professor Bård Smedsrød, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Evolution of drug resistance in Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae and Escherichia coli”.


Live streaming av prøveforelesningen fra kl 10:00-11:00:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/4dbe5da456b04c9fb0a259f644b9053a1d

Live streaming av disputasen fra kl 12:00-16:00:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/c512ad119ef44a078a398f66c80252b61d

Når: 20.05.16 kl 12.15–16.00
Hvor: Store AUD
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Laila Berg Nilsen
Legg i kalender