Språk og samfunn - seminar

 Stipendiat  Ragni Vik Johnsen:Relativt bra norsk – ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent

Den norske talespråklige variasjonen blir ofte trukket fram som særegen og som en forståelsesfremmende faktor. Det de fleste forbinder med muntlig variasjon, er den dialektale variasjonen. De siste årene har det også dukket opp nye muntlige variasjoner av norsk, som følge av økt innvandring og at stadig flere lærer seg norsk som et andrespråk. I dette foredraget skal jeg fortelle om masteroppgaven min som handlet om norsk med utenlandsk aksent, eller nærmere bestemt hvordan skoleelever i tredjeklasse på videregående forsto og forholdt seg til aksentprega norsk. Kort fortalt gjorde jeg en kvantitativ undersøkelse på fire videregående skoler i Oslo. Undersøkelsen besto av en lytteforståelsestest og en digital spørreundersøkelse som målte elevenes rapporterte holdninger til utenlandsk aksent og talespråklig variasjon generelt.

Flere tidligere undersøkelser har påvist sammenhenger mellom for eksempel holdninger, eksponering for bestemte varieteter og forståelse. I min undersøkelse kommer det fram at visse av disse variablene korrelerer med hverandre i utvalget mitt, men ikke alle resultatene stemte overens med hypotesene mine.

I foredraget vil jeg diskutere både metoden jeg brukte og resultatene jeg kom fram til i lys av tidligere forskning og sosiolingvistiske teorier.

Når: 05.04.16 kl 19.00–21.00
Hvor: SV/HUM-bygget rom E-0105
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
E-post: jorid.hjulstad.junttila@uit.no
Legg i kalender