Språk og samfunn - seminar

Postdoktor Florian Hiss:
Språkmangfold rundt Nord-Norges første storindustri

Alten Copper Works, koppergruva i Kåfjord ved Alta var Nord-Norges og Nordkalottens største industribedrift på midten av 1800-tallet. Gruva var eid og styrt av engelske forretningsmenn, som rekrutterte gruvearbeidere fra ulike deler av Norden og Europa. Etter hvert utgjorde kvenske innvandrere en stor del av arbeidskraften. Presentasjonen vil kaste lys på ulike aspekter ved mangfoldet i gruvesamfunnet og på arbeidsplassen:

a)      Jeg vil kartlegge språkmangfoldet blant arbeiderne og de sosiolingvistiske forholdene i gruvesamfunnet og

b)       diskutere ledelsens viktige rolle i håndteringen av dette mangfoldet vis-à-vis den allmenne språkpolitiske utviklinga på 1800-tallet – i diskursen og i språkpolitisk praksis.

c)      Det fins klare likheter og tydelige forskjeller mellom håndteringen av språklig mangfold i vårt historiske eksempel og i dagens arbeids- og næringsliv. Ifølge ulike forskere har språket fått en ”ny sentralitet” i det moderne næringslivet. Jeg skal drøfte kontinuiteter og forskjeller.

d)     Å analysere sosiolingvistiske forhold (språkbruk, -holdninger og -ideologier) i en historisk kontekst på grunnlag av et begrenset historisk tekstmateriale (forretningskorrespondanse og administrative dokumenter) byr på en rekke metodiske utfordringer, som jeg også vil diskutere i presentasjonen.

Når: 16.03.16 kl 19.00–21.00
Hvor: Rom E-0105 i SV/HUM-bygget i Breivika
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig:
Legg i kalender