Disputas cand.med. Audhild Nyrnes

Cand.med. Audhild Nyrnes disputerer for ph.d.-graden i medisin og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Atrial fibrillation in The Tromsø Study 1994-2007. Risk factors, occurrence and gender differences”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Hjerteflimmer er en ganske vanlig tilstand som øker risikoen for hjerneslag, hjertesvikt og for tidlig død. Sykdommen kan gi mye plager for pasienten. Vi har brukt data fra den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994, der vi fulgte vi kvinner og menn uten hjerteflimmer i 11 år for å studere både kjente og nye risikofaktorer for hjerteflimmer. Vi var spesielt interessert i kjønnsforskjeller. Vi korrigerte for kjente faktorer som påvirker risikoen for å utvikle hjerteflimmer. Symptomet hjertebank som ble rapportert av 27 % av kvinnene og 18 % av mennene, doblet risikoen for hjerteflimmer hos menn og økte risikoen med 60 % hos kvinner.  Vi fant også at høyt nivå av hvite blodlegemer og urinsyre i blodet økte risikoen for hjerteflimmer. Overvekt og tidligere hjertesykdom var sterkere risikofaktorer for menn enn for kvinner, og motsatt kjønnstendens fant vi for høyt blodtrykk og diabetes som betydde mest for kvinners hjerteflimmerrisiko. Overraskende nok fant vi ingen sammenheng mellom fysisk aktivitet, røyking og alkoholbruk og hjerteflimmer. Kartlegging av risikofaktorer er viktig for å kunne forebygge og behandle sykdommen bedre.
Hvis vi klarer å forebygge hjerteflimmer, vil dette spare mange pasienter for mye plager, og redusere behovet for medisiner og sykehusinnleggelser. Dette kan spare både enkeltpersoner og samfunnet for store kostnader.
(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Maja-Lisa Løchen, ISM
Biveileder professor Inger Njølstad, ISM
Biveileder professor Ellisiv B. Mathiesen, IKM

Bedømmelseskomiteen
Professor Annika Rosengren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Hospital, Sverige
Førsteamanuensis Jan Pål Loennechen, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet– 2. opponent
Professor Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet– leder av komité

Disputasleder
Førsteamanuensis Åge Wifstad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: “Plutselig hjertedød – ervervede og medfødte årsaker”.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 14. januar 2016 kl. 12.15–16.00
Hvor: Tabletten, Farmasi-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle