Disputas – Master i folkehelsevitenskap Anne Winther

Disputas – Master i folkehelsevitenskap Anne Winther

Master i folkehelsevitenskap Anne Winther disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Adolescents’ lifestyle and bone health. The Tromsø Study, Fit Futures”

Kort sammendrag av avhandlingen:

Med data fra folkehelseundersøkelsen Fit Futures har vi sammenlignet norske ungdommers beintetthet med internasjonale referanseverdier og undersøkt sammenhengen mellom livsstilsfaktorer og beintetthet. Til tross for at Norges eldre er på verdenstoppen når det gjelder beinskjørhet (osteoporose) og beinbrudd, har dagens ungdommer like høy eller høyere beintetthet som jevngamle ungdommer i Europa forøvrig. Fritidsaktiviteter som innebærer intensiv fysisk aktivitet er viktig for å bygge god beinmasse. Fra tidligere er det kjent at også vekt er viktig for å oppnå god beinstyrke. Vi fant at vekt i form av muskulatur bidrar i større grad enn fettvev. Vi fant også en tydelig kjønnsforskjell - gutters skjelett er mer påvirkelig av livsstil enn jenters. De er i større grad avhengige av god muskulatur for å utvikle sterke knokler, mens jentene er mer beskyttet i form av sin høyere, naturlige fettandel.

Denne studien er basert på beinmassemålinger, intervju og selvrapporterte data samlet inn i tverrsnittsundersøkelsen Fit Futures, som er en utvidelse av Tromsø undersøkelsen.  Vi inviterte alle 1. års elever i de videregående skoler i Tromsø og Balsfjord kommune skoleåret 2010/2011, og 93% av elevene deltok.

Tidligere forskning har fokusert på hvordan redusere beintapet i alderdommen. Men knoklenes beskaffenhet når skjelettmodningen avsluttes ved inngangen til 20-årene, er viktig for et godt utgangspunkt når det biologiske beintapet begynner. Kunnskap fra denne studien kan derfor bidra til folkehelseopplysning og til forebyggende strategier for å redusere framtidig bruddrisiko.

(Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Nina Emaus
Biveileder ph.d. Guri Grimnes
Biveileder professor Elaine Dennison

Bedømmelseskomiteen
Professor Magnus Karlsson, Lund universitet, Sverige – 1. opponent
Førsteamanuensis Monica Klungland Torstveit, Universitetet i Agder – 2. opponent
Postdoktor Kristin Benjaminsen Borch, ISM, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT – Norges arktiske universitet – Leder av komite

Disputasleder
Førsteamanuensis Siri Moe, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: «Effekt av fysisk aktivitet på skjelettet ved ulik alder»

Når: 16.12.15 kl 12.15–15.00
Hvor: Tabletten, Farmasibygget
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Monica Karlsen
Legg i kalender