Disputas - Cand. scient. Linda Strand. Tittel på avhandling: "Clonal Diversity and multiresistance in Quinolone Resistant Escherichia coli."

Cand. scient Linda Strand disputerer for ph.d.-graden i medisinske fag og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Clonal Diversity and multiresistance in Quinolone Resistant Escherichia coli.

Kort sammendrag av avhandlingen:

Denne studien har undersøkt Escherichia coli resistente for kinoloner, en bredpektret gruppe antibiotika. Målet har vært å finne ut hvorfor disse bakteriene oftere er resistente mot andre antibiotikagrupper. Studiet er basert på molekylærgenetisk analyser - herunder klonal analyse, plasmidanalyser og undersøkelse av resistensgener.

Resultatene bekrefter at kinolonresistente Escherichia coli ofte er multiresistente. Resultatene motbeviser flere hypoteser for denne sammenhengen bl. a. spredning av kloner og plasmidbårne kinolonresistensgener. Studiet tyder på at resistens mot andre antibiotika oppstår tidlig i utvikling av kinolonresistens. Hypotesen som er mest forenelig med våre resultater er at kinoloner utløser SOS-respons (en stress respons hos bakterie) som igjen fører til økt mutasjon og mobilisering av multiresistente plasmider. (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

 

Veiledere
Hovedveileder professor Andrew Jenkins, Høgskolen i Telemark
Biveileder professor Arnfinn Sundsfjord, IMB

Biveileder professor Bjørn Erik Kristiansen, IMB

Biveileder overlege Nils Grude, Sykehuset i Vestfold

 

Bedømmelseskomité

Professor, dr. med. overlege Niels Frimodt-Møller, Århus Universitet og Rikshospitalet

København, Danmark, 1. opponent.

Professor Yngvild Wasteson, Norges veterinærhøgskole, Norges miljø- og

biovitenskapelige universitet, 2. opponent.

Professor Johanna Ericson Sollid, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet,

UiT Norges arktiske universitet, leder av komité.

 

Disputasleder
Professor Georg Sager, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 26. mars kl. 10.15, samme sted: ”Aktuelle og framtidige helsetrusler representert ved multiresistente bakterier: konsekvenser, behandling og forebygging".

Når: 26. mars 2015 kl. 12.15–15.00
Hvor: Tabletten, Farmasibygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle
Ansvarlig: Anne Marit Wilhelmsen
Legg i kalender