Disputas – Cand. med Niklas Bernhard Stabell

Cand. med Niklas Bernhard Stabell disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Associations of widespread pain sensitivity, comorbid chronic pain and psychological distress with Irritable Bowel Syndrome and abdominal pain

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Mer enn ti tusen voksne og nesten tusen ungdommer har gjennomgått målinger av smertefølsomhet som del av Tromsøundersøkelsen (2007/08 og 2010/11). Deltakere med symptomer på IBS (Irritabel tarm syndrom, 597 voksne og 77 ungdommer) hadde økt smertefølsomhet for varme-, kulde- og trykksmerte sammenlignet med de øvrige deltakere. Funnene var også i stor grad relatert til grad av magesmerter, med lavest smerteterskel og toleranse blant de med mest smerter. Sammenlignet med tidligere mindre kliniske studier har vi for første gang undersøkt smertefølsomhet i et stor uselektert utvalg av en befolkning, inkludert både ungdommer og voksne deltakere. Våre funn av økt smertefølsomhet blant deltakere med IBS var uavhengige av kjønn, alder, andre langvarige smerter og psykiske plager (angst og depresjon). Økt forekomst depresjon blant ungdom med magesmerter var assosiert med grad og utbredelse av magesmerte, samt komorbid kronisk smerte. Økt smertefølsomhet kan bidra til å vedlikeholde smerter og øke sannsynligheten for å utvikle andre kroniske smerter. Grad og utbredelse av magesmerter er mulige risikofaktorer for depresjon blant ungdom, men ytterligere studier er nødvendig for å svare på om både økt smertefølsomhet  og depresjon er en årsak til eller en konsekvens av langvarige magesmerter.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

 

Veiledere
Forsker Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet, hovedveileder
Professor Trond Flægstad, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset i Nord Norge, biveileder
Professor Audun Stubhaug, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus, biveileder

Bedømmelseskomiteen

Professor Asbjørn Mohr Drewes, Aalborg Universitetssykehus, Danmark
Forsker Ketil Størdal, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Avd. arv og miljø, Oslo
Førsteamanuensis Sonja Steigen, Institutt for medisinsk biologi, UiT/Patologisk avd. UNN, Tromsø

Disputasleder

Professor Rolf Jorde, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: «Miljøfaktorers betydning for smertepatogenese og magesmerter i et livsløpsperspektiv»

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. september 2014 kl. 12.15–15.00
Hvor: Store AUD, MH
Studiested: Tromsø
Målgruppe: alle