Disputas - Cand. med. Kirsten Gravningen

Cand. med. Kirsten Gravningen disputerer for ph.d.-graden i medisinske fag, og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Genital Chlamydia trachomatis infections among adolescents in a high-incidence area in Norway: genotypes, prevalence, early sexual behaviour and testing patterns – a cross-sectional study. The Finnmark High School Study (FHSS)

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

I 2009 gjorde vi en tverrsnittsstudie med innsamling av spørreskjema og urinprøver blant 1600 elever i 5 videregående skoler i Finnmark. Infeksjonsforekomst var 7,3% hos jenter og 3,9% hos gutter. Vi påviste stor genetisk variasjon i bakteriepopulasjonen og mange nye genotyper av klamydia, hvorav én var unik for Finnmark. Jentene hadde tidligere seksuell debut, oftere ubeskyttet sex og oftere fast eldre partner enn jevnaldrende gutter. Ulik seksualatferd kan dermed bidra til å forklare kjønnsfor-skjeller i infeksjon. Tre ganger flere jenter enn gutter hadde testet seg tidligere i klinisk praksis, mens deltakelse i skoletestingen var lik for jenter og gutter (93%). Tidligere testing var knyttet til kjente risikofaktorer for klamydia som tidlig debut, ubeskyttet sex og mange partnere, mens skoletesting var uavhengig av slike faktorer. Halvparten av infeksjonene ble påvist blant deltakere som aldri hadde testet seg tidligere. Skoletesting økte andel testede og påviste et stort skjult infeksjonsreservoar. Effekt av skoletesting bør undersøkes nærmere i geografiske områder med høy klamydiaforekomst.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

 

Veiledere
Hovedveileder professor Tom Wilsgaard, ISM
Biveileder professor Gunnar Skov Simonsen, IMB

Biveileder førsteamanuensis Anne-Sofie Furberg, ISM

 

Bedømmelseskomiteen

Professor Nicola Low, Institute of Social and Preventive Medicine, University of Bern, Sveits, 1. opponent.

Associate professor Magnus Unemo, Department of Laboratory Medicine, Örebro University Hospital, Sverige, 2. opponent.

Professor Finn Egil Skjeldestad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, leder av komité.

 

Disputasleder
Professor Hasse Melbye, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 06. desember kl. 10.15, samme sted: "The international evidence for and against school-based genital chlamydia screening".

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 06. desember 2013 kl. 12.15–15.00
Hvor: Tabletten, Farmasibygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Alle