Disputas - Cand. med. Anne Helen Hansen

Cand.med. Anne Helen Hansen disputerer for ph.d.-graden i medisin, og vil offentlig forsvare avhandlingen:

A population-based study of health care utilisation according to care level, socio-economic group, and continuity of primary care

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Spørreskjemadata fra Tromsø-undersøkelsen (2007-8) gjorde det mulig å analysere selvrapporterte besøk i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for aldersgruppen 30-87 år.

Majoriteten av befolkningen rapporterer at de har benyttet helsetjenesten det siste året, først og fremst fastlegen. Til tross for dette finner vi at flere enn forventet, ut fra sammenligning med andre land, også har vært innlagt i sykehus.

Det er større sannsynlighet for å komme til konsultasjon hos spesialist for de med høy utdanning og høy inntekt. Mest tydelig er dette for utdanning, og forskjellene er større blant kvinner enn blant menn. For bruk av fastlegen er det større sannsynlighet for at de med lavere inntekt/utdanning kommer til konsultasjon, først og fremst blant menn.

Vi viser også at de som har hatt den samme fastlegen i mer enn to år bruker spesialisthelsetjenesten mindre, både innleggelser og polikliniske besøk.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

 

Veiledere
Hovedveileder professor Olav Helge Førde, ISM
Biveileder forsker Peder Andreas Halvorsen, ISM

 

Bedømmelseskomiteen

Professor Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Universitetet i Oslo, 1. opponent.

Professor Guri Rørtveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, 2. opponent.

Professor Ragnar Hotvedt, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, leder av komité.

 

Disputasleder
Professor Jan Abel Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 01. november kl. 10.15, samme sted: "Hva vet vi om likheter og forskjeller i fastlegers praksis – og hva kan variasjonen skyldes?” 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 01. november 2013 kl. 12.15–15.00
Hvor: Auditorium 6, MH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Alle