Læring og kunnskap for fremtidens jurist

Samisk-juridisk fagspråk


Same- og urfolksrett er et satsingsområde hvor fakultetets ambisjon er å være internasjonalt ledende. Arbeidspakken skal bidra til å utvikle samisk som rettsspråk og juridiske termer på samisk, for derved å styrke rettsikkerheten for den samiske befolkningen.Utvikling av et samisk rettsspråk er et bidrag til realisering av bærekraftmål nr. 16, om rettsvern til alle. Arbeidspakken ledes av førsteamanuensis Maria Kristina Labba og blir et samarbeidsprosjekt med Finn-Arne Schanche Selfors, Sorenskriver i Indre Finnmark tingrett. I samarbeidet er det naturlig å trekke inn både Sámi Giellagáldu (den fellessamiske språkinstitusjonen med hovedoppgave å utvikle/beslutte termer) og Giellatekno (HSL enhet som arbeider med teknologiske løsninger for de samiske språkene).

Det kan også bli aktuelt å trekke inn Samisk Høyskole, Domstoladministrasjonen, Justisdepartementet og Sametinget. I løpet av prosjektperioden vil det bli arrangert tre samlinger i A5, en i Indre Finnmark tingrett i Tana, og to i Tromsø. På disse samlingene vil behovet bli kartlagt, og mulige utfordringer med samisk rettsspråk samt mulige løsninger vil bli diskutert i fellesskap. Målsetningen med A5 er å utvikle et større samarbeidsprosjekt om samisk rettsspråk som kan finansieres eksternt etter fyrtårnperioden. På sikt er det også et mål at fakultetet skal tilby noe undervisning på samisk. Dels kan dette ivaretas på studieprogrammet som en valgfri aktivitet, og dels gjennom EVU.Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 07.05.2021 12:45