Læring og kunnskap for fremtidens jurist

Digitalisering og evaluering


Fremtidens jurist må påregne en omstilling hvor digital kompetanse er viktig og forventes. Digitale verktøy bidrar også til effektiv oppgaveløsning og læring. Studentene etterspør derfor med rette mer undervisning i bruk av slike verktøy. Fakultetet er allerede kommet et godt stykke på vei når det gjelder å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen. Vi ser imidlertid at vi kan inkludere studentene mer aktivt i (sam)bruk av digitale verktøy. Her ønsker vi å tenke nytt, og deler av denne satsingen beskrives allerede i arbeidspakke 1 og 4.  Nesten samtlige av forelesningene våre podcastes. Å kunne se opptak av forelesninger utenfor undervisningsrommet er etterspurt av studentene våre, men vi mener dagens løsning ikke fullt ut tar ut læringspotensialet. Konkret ønsker vi å integrere podcastene med annen programvare som H5P for slik å bidra til at studentene mer aktivt bruker podcastene i egen læringsprosess. Dette vil også gjøre det mulig å knytte forelesningene tettere sammen med seminarene, som utgjør hovedelementet i vårt undervisningstilbud. Dessuten vil det bidra til enda tettere lærersamarbeid om undervisning, noe som vi anser viktig i seg selv, men særlig i et organisatorisk perspektiv frem mot en SFU søknad. Dette skal også rede grunnen for et mer systematisk arbeid med kollegaveiledning som vil bli rullet ut i senere faser av planen mot SFU.

Fakultetet har tatt i bruk Canvas, men erfarer at Canvas har iboende muligheter som ikke fullt utnyttes. Canvas Learning Analytics forteller oss at studentene aktivt bruker de læringsrom vi allerede har bygget. Lærere gir også tilbakemelding om at læringsrommene fungerer som en ressurs inn i «klasseromsundervisning». Et siktemål i prosjektperioden er derfor å bygge videre på tidligere prosjekter og utvikle flere interaktive læringsrom på alle avdelinger. Arbeidspakke 3 skal dessuten gi økt kunnskap om informasjonssikkerhet hos studenter og ansatte, og bidra til en god sikkerhetskultur. Disse ambisjonene skal realiseres via samarbeidet med Result og Det juridiske fakultetet ved University of Birmingham. Et særlig tiltak i fyrtårnprosjektet er en stillingsressurs som skal samfinansieres av ITA (fyrtårn/digital partner). Denne vil ha en særlig rolle i hele den digitale satsingen som er en del av fyrtårnprosjektet.

Digitaliseringen har ledet til at den siste analoge lovsamlingen vil bli utgitt i 2019. I prosjektperioden vil fakultetet derfor innføre digitale hjelpemiddel til eksamen. Dette nødvendiggjør at bruken av digitale hjelpemidler integreres i undervisningen, og at studentene får undervisning i hvordan de digitale hjelpemidlene kan «innarbeides» av dem i forkant av eksamen slik de gjør med dagens hjelpemidler. Utferdigelsen av eksamensoppgavene må også sammenholdes med at hjelpemidlene blir digitale. Samsvar undervisning, øving og prøving må sikres også når det gjelder digitaliseringen. Her vil vi søke støtte i erfaringene fra de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen.

Det juridiske fakultet har lenge hatt varierte prøveformer på alle avdelinger. Som ledd i en utvikling hvor krav til gjennomstrømming og rammene for studentene stadig strammes inn, ser vi at rommet for å stå i en læringsprosess hvor det skal være plass til å prøve og feile, nødvendiggjør at vi tenker nytt. Ikke bare om undervisningen, men også om hvordan vi evaluerer. En justering av evalueringsformer mener vi også kan være med på å synliggjøre viktige egenskaper hos fremtidens jurister i større grad. Arbeidspakke 3 skal dermed i tillegg til de digitale elementene arbeide med justeringer av eksisterende eksamensordning. Særlig ser vi behov for å synliggjøre studentenes ferdigheter knyttet til perspektiv-fag på en måte som framhever at kandidatene skal bli bærekraftige deltakere i arbeidslivet og aktive borgere i et demokratisk samfunn. Vi vil søke å skille ut viktige perspektivfag til egen prøving, bruke vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått der det passer, samt arbeide for å videreutvikle skoleeksamensmodellen i de få tilfellene vi fortsatt ønsker denne vurderingsformen. Tiltakene i arbeidspakken har overføringsverdi til mange andre utdanninger ved UiT.Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 07.05.2021 12:45