I en verden av total krig: Norge 1939–45

B - Okkupasjonsregimet: Ambisjoner og respons

Hovedformålet med denne arbeidspakken er å utvikle en helhetlig forståelse av okkupasjonsregimet i Norge - dets intensjoner, institusjoner og prosjekter. Ved å studere hvordan regimet faktisk fungerte, vil det videre være mulig å forklare reaksjonene fra forskjellige grupper i det norske samfunnet i de ulike gråsonene mellom ideologisk samarbeid og motstand.

Deltakere: Hans Otto Frøland, Gunnar Hatlehol, Anette H. Storeide, Bjørn-Petter Finstad, Maria Fritsche, Eirik Holmen, Simon Gogl, Mari Olafson Lundemo

Denne arbeidspakken vil trekke på funnene fra et nylig gjennomført forskningsprosjekt om bruken av tvangsarbeid i Norge, ledet av Hans Otto Frøland. Frølands prosjekt har gjort det mulig å trekke sammenligninger mellom den økonomiske historien om okkupasjonen i Norge og andre land.

Ledende historikere i etterkrigstiden understrekte ofte hvordan okkupasjonsregimet overkjørte norske interesser til fordel for de tyske. Men, senere studier av blant annet Alan Milward og Robert Bohn la mer vekt på (motstridende) tyske ambisjoner og komparative dimensjoner. Nylig har den planlagte nazifiseringen av norsk offentlig sektor, samt SS og Organisation Todts målsetninger blitt studert av norske historikere og arbeidspakke B tar som utgangspunkt den betydelige tilgjengelige litteraturen om nazistatens polykratiske natur. Men mens dette først og fremst har blitt brukt som en modell for å forklare utviklingen i Tyskland, har den ikke tidligere blitt tatt i bruk for å forstå okkupasjonsregimenes struktur.

B1: "Polykrati og felles interesser i det tyske okkupasjonsregimet: Studier av samarbeid og konflikt mellom Wehrmacht, Reich Commissariat, SS og OT"

Gunnar Hatlehol, post.doc (NTNU)

Hatlehol vil studere okkupasjonsregimet i Norge med vekt på relasjonene mellom Reichskommissariat, Wehrmacht og SS, en innsats som vil munne ut i en artikkel med arbeidstittelen "Power and polycracy in German occupied Norway – a comparative approach." Okkupasjonsstyrene i Danmark, Nederland og Polen vil være sammenligningsgrunnlaget. Han skal også gjennomføre en regional studie, "Towards an Endkampf in the North – Prospects, planning and preparations", av tyske tiltak og militære disposisjoner i Nord-Norge 1944-1945 etter tvangsevakueringen og forut for de sovjetiske offensive operasjonene som ble forventet.

B2: "Kostnadene ved okkupasjon og reparasjonsspørsmålet: samtaler mellom tyske og norske myndigheter"

Hans Otto Frøland, Professor 2 (UiT)

Dette delprosjektet drøfter spørsmål som er nært knyttet til polykratistudien i B2. Her vil Hans Otto Frøland forsøke å identifisere finansstrømmen bak virksomheten til okkupasjonsmyndighetene. Samtidig vil Frøland se på samtalene mellom norske og tyske myndigheter så vel som tyske byråer etter 1945 om okkupasjonens kostnader. Undersøkelsen vil bli utført av hans Otto Frøland og vil resultere i en fagellevurdert artikkel.

B3 og B4: "Å holde hjulene i gang? Økonomisk respons til den tyske okkupasjonen"

Førsteamanuensis Anette Storeide (NTNU) og førsteamanuensis Bjørn- Petter Finstad (UiT)

Disse to delprosjektene vil handle om økonomisk samarbeid med de tyske okkupasjonsmyndighetene. Dette emnet tiltrakk marginal interesse fra norske historikere før sent på 1980-tallet. Men, i de siste tiårene har flere studier vist at okkupasjonen skapte forretningsmuligheter for norske bedrifter som de utnyttet i samsvar med egne, noen ganger vidtrekkende strategiske mål.

Delprosjekt B3 (utført av førsteamanuensis Anette Storeide) skal presentere en systematisk syntese av norsk industri over flere sektorer, mellom 1940 og 1945. Denne studien baseres på omfattende forskning som har vært gjennomført de siste årene, samt relevant arkivmateriale. Delprosjekt B4 (utført av førsteamanuensis Bjørn- Petter Finstad) vil presentere en grundig analyse av norsk fiskeindustri.

Ved siden av å presentere ny forskning om Norge, har delprosjektene i tillegg ambisjonen om å utvikle mer produktive konseptuelle rammeverk for analyse av økonomisk kollaborasjon. Dette arbeidet vil bygge på et pågående prosjekt ved NTNU. Delprosjektene vil resultere i to fagfellevurderte artikler.

B5: "Wehrmachts militære domstoler"

Førsteamanuensis Maria Fritsche (NTNU)

Dette delprosjektet vil undersøke en annen sentral del av okkupasjonsregimet, nemlig det tyske militære rettssystemet i det okkuperte Norge. I de siste årene har en rekke studier vist den viktige rollen Wehrmacht spilte med sine militære domstoler i gjennomføringen av nazistisk politikk og i håndhevingen av samtykke blant både tyske militære og sivile i okkuperte territorier. Wehrmacht Feldgerichte og Reichskriegsgericht gjennomført ti ganger flere straffesaker mot sivile i Norge i 1942 enn det nyopprettede SS og Polizeigerichte. Prosjektet vil analysere rettsdokumenter og etablere hvordan tyskerne overførte juridiske, ideologiske, moralske og kjønnsbanserte normer til en norsk setting; å identifisere de strategiene som ble brukt til å produsere samtykke; og å belyse de komplekse relasjonene mellom norske sivile og tysk militært personell. Arbeidet vil bli utført av førsteamanuensis Maria Fritsche ved NTNU og resultere i en fagfellevurdert artikkel.

Eksternt finansierte prosjekter

I tillegg til prosjektene som er finansiert av Norges forskningsråd vil to eksternt finansierte studier bli omfattet i arbeidspakken. Disse studiene, som allerede er igangsatt og er relatert til tematikken i arbeidspakke B vil føre til to fagfellevurderte artikler.

B6:"Organisation Todt og den tyske byggebransjen i Norge: forholdet til den norske byggenæringen"

B7: "Organisation Todt i Finland og dens retrett i Norge i 1944: Påvirkningen på Nord-Norge"
Ansvarlig for siden: Kristiansen, Tom
Sist oppdatert: 10.10.2022 10:42