Universitets-NAV

ALIN

Forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN), består av i alt 5 arbeidspakker og fokuserer på myndiggjøring og arbeidsinkludering. Prosjektet ledes av professor Mai Camilla Munkejord fra UiT/Uni Research

Fra venstre: Kontorsjef Ingvar Hauge (Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), UiT Alta), Instituttleder Nina Hermansen (IBS, UiT Alta), dosent Jan Erik Henriksen (IBS, UiT Alta), førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim (Institutt for vernepleie, UiT Harstad), førstelektor Aina Aune Kane (IBS, UiT Tromsø), førstekonsulent Marita Andreassen (UiT Alta), førsteamanuensis Walter Schönfelder (IBS, UiT Tromsø), førsteamanuensis Synnøve Thomassen Andersen (IBS, UiT Alta), professor Mai Camilla Munkejord (UiT/Uni Research)


Forskningsprosjektet ALIN ble satt i gang våren 2017 og er finansiert med en kombinasjon av såkornsmidler fra NAV, egne midler fra UiT, og FoU-midler fra NAV. I de fem arbeidspakkene deltar over 20 forskere fra forskjellige institutter og miljøer ved UiT, samt ph.d. og master-studenter.

Medforsker-aspektet har vært sentralt, og man har forsket sammen med 7 ulike NAV-kontor i Troms og Finnmark, og man har samarbeidet tett med fylkes-/region-nivået i NAV Troms og Finnmark.

Det ble avholdt Midtveisseminar i Alta 11.-12. februar 2019 med til sammen ca. 70 deltakere hvorav halvparten var fra NAV. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og fremstod som en milepæl både for ALIN-prosjektet, og for samarbeidet mellom UiT og NAV som helhet.

ALIN-prosjektet vil produsere tre doktorgrader, seks masteroppgaver, flere forskningsrapporter og vitenskapelige artikler, samt populærvitenskapelig formidling i form av seminarer, kronikker og podkaster. Vi vil legge ut lenke på nettsiden vår etter hvert som disse blir publisert.

Prosjektet skal også gi ut en antologi på 17 kapitler. Antologien vil ha fokus på medforskning som arbeidsform, og har temaer som "hvordan lykkes med arbeidsinkludering?" og "NAV som lærende organisasjon".

ALINs sluttkonferanse blir arrangert som en digital fagdag 4. juni 2020.


Midtveisseminar ALIN

Powerpoint-presentasjoner fra midtveisseminaret

 
   

Rapport om handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor


DOI: https://doi.org/10.7557/7.5669

Denne rapporten oppsummerer ett av fem delprosjekter (arbeidspakker) i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN), et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet og NAV Troms og Finnmark. I arbeidspakken «Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor» har forskerne ut fra ulike perspektiver undersøkt hvordan ansatte på NAV-kontor opplever og vurderer sitt handlingsrom for å komme fram til formålstjenlige løsninger i sitt brukerrettede arbeid. For å belyse ulike områder og implikasjoner for handlingsrom forskerne utarbeidet til sammen sju vitenskapelige arbeider. To vitenskapelige artikler er publisert i et norsk tidsskrift (Tidsskrift for velferdsforskning), mens et større komparativt arbeid er publisert i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift (European Journal of Comparative Law and Governance). Fire arbeider vil inngå i en antologi i regi av forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)[1]

<https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/5669#_ftn1>.

De vitenskapelige arbeidene framviser ulike innfallsvinkler for å undersøke NAV-ansattes erfaringer og vurderinger av ulike forhold som påvirker deres profesjonelle handlingsrom i ulike deler av deres arbeid. Kort oppsummert har vårt samlede forskningsarbeid synliggjort at NAV-ansattes handlingsrom påvirkes i mange ledd av deres brukerrettede arbeid, herunder vurdering av brukeres bistandsbehov, aktivisering av unge arbeidsledige, begrunnelser av enkeltvedtak, samarbeid med andre aktører, og i møtet med utsatte grupper som ungdom og flyktninger. Videre er det synliggjort hvordan NAV-ansattes handlingsrom for skjønnsutøvelse har ulike forutsetninger og implikasjoner. Ulike forhold påvirker dette handlingsrommet, herunder hvilke velferdspolitiske føringer som gjelder, hvordan lovgivningens ordlyd og utforming fremstår, og hvilke prosedyrer, instrukser og kulturer som råder innenfor NAV som instans. Forskningsarbeidene fremviser hvordan NAVs innsats innenfor arbeidsinkludering påvirkes av og fordrer ulike kunnskaper, ferdigheter og egenskaper hos de ansatte, og handlingsrom for den enkelte til å ta i bruk sin kompetanse. Videre fremviser forskningsarbeidene hvordan borgernes rettssikkerhet både kan fremmes og hemmes gjennom NAVs systemer, rutiner, lovgivning og ressurser.

    [1]<https://septentrio.uit.no/index.php/SapReps/article/view/5669#_ftnref1> Antologien Arbeidsinkludering og læring i NAV - med forskningsarbeider fra alle fem arbeidspakkene i UniversitetsNAV- samarbeidets forskningsprosjekt ALIN).


Arbeidspakker


Ledere for arbeidspakkene


Midtveisseminar

Alta 11.-12. februar 2019


Sluttkonferanse

Sluttkonferansen blir arrangert som en digital fagdag 4. juni 2020

 

 


Ansvarlig for siden: Eirik Galåen
Sist oppdatert: 19.12.2020 15:45