Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning

Informasjon om studien

Spørreskjemaundersøkelsen er i avsluttet!

Illustrasjon: spørreskjema

Spørreskjemaundersøkelsen startet 11. april 2016, og til sammen har over 860  pårørende i 32 kommuner i Nord-Norge fått invitasjon til å bli med.

Over halvparten (54,4 %) av pårørende har fylt ut og returnert spørreskjemaet, og dette gir oss gode data som vi skal jobbe videre med

 


Svarene vil bidra til at vi får bedre kunnskap om hvordan tjenestene virker, og hvilke tilbud som kan lette hverdagen for pårørende og pasient.


I spørreskjemaet har vi blant annet bedt pårørende om å svare på følgende spørsmål:

  • Hva slags hjelp og støtte du bidrar med, og hvor mye
  • Hvilken hjelp du og din nærmeste mottar fra kommunehelsetjenesten
  • Om disse tilbudene dekker dine behov
  • Hvor tilfreds du er med tjenestene
  • Om det er noen tjenester du ikke bruker, og hva som er grunnen til dette
  • Hva slags støtte du behøver for å kunne fortsette i rollen som hjelper
  • Om du kjenner til og har brukt tilbud om pårørendeskole

Undersøkelsen ble avsluttet 14 november 2016, og spørreskjemaene vil gi oss gode beskrivelser av situasjonen til pårørende.

I publisering av resultater vil personer og enkeltkommuner være anonymisert.

De anonymiserte resultatene vil bli drøftet med kommunene for å styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av tjenester.

Greit å vite

Kontakt med pårørende er opprettet via studiemedhjelpere tilknyttet demensteam eller hjemmesykepleien i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Forskerne på universitetet har ikke informasjon om hvem som får tilsendt forespørsel om å delta.

 
Ansvarlig for siden: Blix, Bodil Hansen
Sist oppdatert: 10.10.2023 12:36