Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetning

Delstudier

Prosjektet er delt inn i flere delprosjekter, som alle undersøker behov for, bruk av og tilfredshet med kommunale helse- og omsorgstjenester.

Les mer om de ulike prosjektene under:

Delstudie 1:
”Pårørendeundersøkelsen: en spørreskjemaundersøkelse til personer som gir hjelp og støtte til hjemmeboende over 65 år med hukommelsessvikt eller demenssykdom”

 

Det finnes en rekke kommunale helse- og omsorgstjenester rettet mot personer med demenssykdom og deres pårørende. Vi vet for lite om hvem som benytter seg av disse tilbudene, hvorfor tjenestene ikke benyttes, om pårørende får oppfylt sitt behov for hjelp og støtte, om de er tilfredse med tjenestene og hva de eventuelt ønsker mer hjelp til. For å få kunnskap om dette har vi utført en spørreskjemaundersøkelse blant pårørende til personer med demensrelaterte sykdommer i 32 kommuner i Nord-Norge. Undersøkelsen fant sted i tidsrommet april- november 2016, og 430 pårørende er med i studien.  

Vi undersøker om bruk av helse- og omsorgstjenester har sammenheng med etnisitet, kjønn, inntekts- og utdanningsnivå og bosted. Et annet sentralt fokus er om geografisk avstand mellom tjenestested og brukernes bosted spiller en rolle for om tjenestene brukes. Vi undersøker også omfanget av hjelp som pårørende gir, hvordan de mestrer hjelperrollen og hvordan de opplever sin livssituasjon.

Delstudie 2:
"Likheter og ulikheter i tilbud og bruk av kommunal demensomsorg: En kvalitativ studie av samarbeidet mellom formelle og uformelle omsorgsytere i forvaltningsområdet for samisk språk"

Denne studien gir kunnskap om lokale og individuelle forskjeller i 
bruk og ikke-bruk av tjenester i kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk. Formålet med studien er å få kunnskap om de tjenestene som tilbys familier hvor en person har en demenssykdom. Studien skal også skape kunnskap om hvilke tjenester som ikke tilbys eller ikke blir tatt imot av familiene. Både ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og pårørende til personer med demenssykdom er intervjuet.

Ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester har deltatt i fokusgruppeintervju, det vil si intervju som gjennomføres i en gruppe sammensatt av flere ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Spørsmålene omhandlet samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og familier der et familiemedlem har demenssykdom.

Pårørende ble intervjuet individuelt, og spørsmålene handlet om samarbeid mellom familier hvor et familiemedlem har en demenssykdom og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Spørsmålene omhandlet tjenester de har fått tilbud om, tjenester de ønsker å få tilbud om og tjenester de eventuelt ikke ønsker å benytte seg av.

Delstudie 3:
Pårørendes brukermedvirkning og innflytelse i samhandlingsprosesser i kommunale hjemmetjenester til personer med demenssykdom

Studien er tilknyttet hovedprosjektet, og er finansiert av Senter for omsorgsforkning, nord med midler gitt av Elisabeth-stiftelsen.

I denne studien ser vi nærmere på situasjonen til pårørende med demensrelatert sykdom. De fleste personer med demensrelaterte sykdommer bor hjemme. Sykdommen kan påvirke familien, og man vet at tidlig støtte og avlastning kan være viktig. En god forståelse av hvordan offentlige tjenester samspiller med behovene til den enkelte familie er nødvendig for å sikre at tilbudene oppleves som relevante og blir tatt i bruk.

Formålet med studien er å skape kunnskap om de tjenestene som tilbys familier hvor en person har en demenssykdom. Studien skaper kunnskap om hvordan pårørendes erfaring med informasjon om tilgjengelige helsetjenester og innholdet i disse, samt å bli tatt med på råd ved utvikling av tjenester til den individuelle pasienten.

Dette er en kvalitativ studie hvor vi intervjuet pårørende til personer med demensrelatert sykdom. Spørsmålene i intervjuene omhandlet samarbeid mellom familier, hvor et familiemedlem har en demenssykdom, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med særlig fokus på informasjon og beslutninger. 

Delstudie 4:

Pårørendeskolen

Formålet med denne studien er å skape kunnskap om pårørendes erfaringer med deltakelse på pårørendeskole, med særlig fokus på demenssykdommens innvirkning på hverdagsliv og samspill med helse- og omsorgstjenestene. Det er gjennomført intervju med pårørende til personer med demensrelatert sykdom som i spørreskjemaundersøkelsen har oppgitt at de har deltatt på pårørendeskole.
Ansvarlig for siden: Blix, Bodil Hansen
Sist oppdatert: 29.09.2023 15:24