Miljø i svangerskapet og i ammeperioden (MISA)

MISA 1

Miljø i svangerskapet og ammeperioden (MISA) er en undersøkelse av kvinners levesett og helse i Nord-Norge og omfatter både tiden før en graviditet inntrer og i svangerskap med etterfølgende ammeperiode.
MISA 1 (2007-2009)

MISA 1 undersøkelsens hensikt er å kartlegge nivåer av miljøgifter relatert til mor og barn i forbindelse med svangerskap og ammeperiode.  I prosjektperioden 2007 til 2009, ble i alt 515 gravide kvinner fra Bodø i sør til Kirkenes i nord inkludert. Totalt 391 personer (76 %) fullførte alle innsamlings-periodene fra midten av svangerskapet til seks uker etter fødselen.

Map of the Northern study area. Kilde Veyhe, 2014

HVA
Prosjektet omfatter "miljøgifter i svangerskapet og i ammeperioden" (MISA). Professor Jon Øyvind Odland ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet er ansvarlig for undersøkelsen.

BAKGRUNN
Befolkningen i arktiske områder er spesielt utsatt for miljøgifter siden gifter fra den øvrige verden fraktes nordover til våre områder med globale hav- og luftstrømmer. Nivået av miljøgifter i Norge er sammenlignet med andre land, generelt lave.

Kosten er den viktigste kilden for spredning av miljøgifter i tillegg til det vi finner i miljøet forøvrig. Vi er særlig sårbare for miljøgifter på fosterstadiet og i de første årene av livet. Fettløselige, organiske miljøgifter passerer lett fra mor til foster gjennom morkaka og navlesnora, og de utskilles også i morsmelk. Nivåene av disse stoffene i mors blod gjennom svangerskapet og senere i brystmelk, gir indikasjoner på den risiko vi utsetter våre barn for. Målinger viser at de fleste miljøgifter heldigvis er på vei ned, men vi har mangelfull kunnskap om hvordan mennesker påvirkes over tid.

Vi har ennå liten informasjon om situasjonen i Nord-Norge. Undersøkelse skal derfor måle nivåer av disse langsomt nedbrytbare stoffene hos gravide og ammende mødre i vår landsdel.

Hovedhensikten er å kartlegge omfanget av miljøgifter og se om det kan være sammenhenger med helse og svangerskapsutfall. Vi er forpliktet å finne ut av dette og evt. forbygge helseeffekter for neste generasjons nordlendinger.

FORMÅL

 • Kartlegge miljøgifter i mors blod, navlestrengsblod og morsmelk.
 • Undersøke hvilken risiko gravide og nyfødte utsettes for gjennom påvirkning av miljøgifter og spesielt hva som tilføres gjennom kostholdet og morsmelk.
 • Se om det er noen sammenheng mellom miljøgifter og helsen til mor og barn.
 • Å lage grunnlag for retningslinjer i forebyggende helsearbeid for å beskytte mennesker mot miljøgifter og spesielt kostholdsråd for gravide, ammende og kvinner i fertil alder.
 • Lage grunnlag for oppfølgingsstudier til barna når 12-årsalder.
 • Lagre prøvemateriale i biobank for å ha mulighet til å analysere på "nye" miljøgifter eller faktorer som kan virke beskyttende mot skadelige effekter av miljøgifter.
 • Prosjektet vil spesielt sammenligne den samiske og den norsk etniske befolkningen.

HVEM
Prosjektet har inkludert 515 gravide fra nordre Nordland, Troms og Finnmark. Gravide som gikk til jordmorkontroll eller rutine-ultralyd ved følgende steder, fikk tilbud om å delta:

 • Kirkenes sykehus
 • Hammerfest sykehus
 • Alta fødestue
 • Karasjok legesenter
 • Kautokeino legesenter
 • Tromsø - UNN
 • Fødestua i Nord-Troms
 • Fødestua i Midt-Troms
 • Lofoten fødestue
 • Bodø - Gynekologisk senter 

DATAINNSAMLING
Innsamlingsperioder: 
ved oppstart i første del av svangerskapet før uke 20, ved fødsel, tre dager etter fødselen og seks uker etter fødselen.

Spørreskjema ble besvart innen en uke etter oppstart. Spørreskjema et spesielt fokus på kartlegging av kosthold siste året og gjennom ulike livsfaser. I tillegg besvarer mor et spørreskjema om levevaner siste uka i forbindelse med blodprøvetaking. Tilleggsopplysninger vedrørende mors helse, tidligere og nåværende svangerskap hentes fra mors journal og ulike registre som foreksempel Nasjonalt fødselsregister, Nyfødtscreeningen. 

Biologisk materiale: mors blod, urin, hår, navlestrengsblod og barnets blod, mekonium og morsmelk

Undersøkelser av mor og barn : BT, vekt og høyde av mor og ulike bredde/lengdemål av barnet.


HUMIS - Den norske morsmelksstudien
Deltagerne i MISA 1 undersøkelsen ble også forespurt om å være med i den nasjonale Morsmelksundersøkelsen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt - men også som en integret del av MISA.

Morsmelkstudien har 3 mål:

 • Finn ut hvor mye miljøforurensning det er i morsmelk i Norge.
 • Se om kosten eller andre livsstilsfaktorer er av betydning for nivået i morsmelken.
 • Studere om forurensning har noen betydning for helsen.


I tillegg til innsamling av morsmelk i løpet av barnets 2. levemåned,  er barnet fulgt opp gjennom morsmelksundersøkelsen gjennom spørreskjema ved innsamling av morsmelk og når barnet er 1/2-år, 1, 2, 7 og 12 år.

Morsmelksundersøkelsens forespørsel

Kontakt Morsmelksundersøkelsen
Merete Åse Eggesbø
Telefon: 21 07 82 06

Internett: https://www.fhi.no/studier/humis/


GODKJENNINGER
Undersøkelsen er tilrådd av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge (REK Nord).

Sosial-og helsedirektoratet har gitt sin godkjenning til opprettelse av forskningsbiobank og eventuell utførsel av avidentifiserte prøver til utlandet.

Konsesjon til å behandle helseopplysninger er gitt av Datatilsynet.

Hvis det senere blir aktuelt å bruke prøvene til andre problemstillinger enn de som er skissert i informasjonsskrivet, vil dette kun skje etter ny godkjenning fra Datatilsynet og ny vurdering av REK.

SAMARBEIDSPARTNERE
NILU (Norsk institutt for luftforskning)
STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)
UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge
FHI (Folkehelseinstituttet)

FINANSIERING
Prosjektet støttes økonomisk av følgende:

 • Norges Forskningsråd
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Helse Nord
 • Senter for Samisk helseforskning; UiT
 • AMAP

Takk til alle som har bidratt til gjennomføringen av prosjektet!


Logo

MISA 1 (2007-2009)

InformasjonsmateriellAnsvarlig for siden: Hansen, Solrunn
Sist oppdatert: 31.05.2024 14:18