Samhandling i Familiens hus

Godt samarbeid mellom fagfolk fra ulike profesjoner, mellom tjenester og over ulike forvaltningsnivå er en viktig forutsetning for gode helsetjenester. RKBU Nord ønsker gjennom dette prosjektet å kartlegge faktorer som hemmer og fremmer samhandling mellom fagpersoner og tjenester som inngår i Familiens hus.

Familiens hus er en organisasjonsmodell basert på det kommunale tjenestesystemet, der målsettingen er å gi et samordnet og godt tverrfaglig tilbud til barn, unge og deres familier. Prosjektet samhandling i Familiens hus er en videreføring av en undersøkelse fra prosjekt Modelldistrikt, som ble avsluttet i 2008. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte for å kartlegge grad av samarbeid mellom etater, opplevd kvalitet i tjenestene samt opplevelse av ulike aspekter ved arbeidsmiljøet.

Den første spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført i 2009 blant helsearbeidere og pedagoger som arbeider i Familiens hus.  En tilsvarende undersøkelse blir nå gjennomført i Asker der kommunen har samlokalisert tjenester for barn og unge. Resultatene vil si noe om hvordan arbeidsdagen oppleves for de som arbeider innenfor den nye enheten, og om det er noen sammenheng mellom opplevd samhandling, ledelse og kvaliteten på tjenestene.

 

Prosjekttittel: Samhandling i Familiens hus
Prosjektleder: Monica Martinussen
Prosjektmedarbeidere: Frode Adolfsen
Øvrige samarbeidspartnere: Astrid M. Richardsen (BI, Oslo)
Tidsplan:  2009-