Projects

Læringsdrevne arbeidsplasser i nord

Professor Tom Tiller er prosjektleder. Forskergruppen består i tillegg av to stipendiater, Odd Arne Thunberg og Yngve Antonsen. Prosjektet har fire års varighet og avsluttes mai 2011, og forskningsorienteringen vil være aksjonsrettet.

Innhold: Sparebanken Nord Norge har som visjon å komme helt i front som læringsdreven arbeidsplass. Styrking av læring og kunnskapsperspektiv vil ha generell positiv innvirkning på organisasjonen. I tillegg er forbygging av sykdom og sykdomsfravær i arbeids- og næringsliv gjennom aktiv læring en sentral utfordring for SNN. Læringsprosessen forutsetter deltagelse fra ansatte i ledende stillinger fra SNNs filialer som har lyst til å bidra med entusiasme, ærlighet, refleksjon og nytenking. Bidragsvilje og interesse er viktigere enn formell bakgrunn, og deltakerne forplikter seg bare til å være med i prosjektet så lenge de føler inspirasjon i øvelsene. I et samfunnsperspektiv og i et nordnorsk perspektiv er dette forskningsprosjektet av stor interesse. Forskningen er av betydning både fordi den har aktualitet, men også med tanke på etterbruk av forskningsresultatene og for mulighetene og nytten av den utdanningen som prosjektet gir.

Når jobben kaller

Prosjektgruppen består av faglig ansvarlig, professor Tom Tiller, og forskningsmedarbeider Linda Wilhelmsen som har ansvar for prosjektdriften. Videre består gruppen av HR direktør Vuokko Hassel og personalsjef Rune Emilsen i COOP Norge.

Studier av tiltak for økt tilstedeværelse i COOP Norge er et 3-årig forskningsprosjekt som retter seg inn mot COOP Norge.

Prosjektets målsetting er å bidra til økt tilstedeværelse og trivsel blant ansatte. Gjennom aksjonsforskning skal vi søke å skape utvikling og vekst for de ansatte i bedriften. Prosjektet setter fokus på hva som skal til for å skape entusiasme og glød for egen arbeidsplass og egne arbeidsoppgaver. Hva skal til for at hver enkelt skal føle seg verdsatt og betydningsfull som menneske i små og store sammenhenger i COOP Norge? Prosjektet skal bidra med nyskapende forskning på feltene sykefravær, arbeidsmiljø og trivsel. Med bruk av blant annet dramafaglige metoder vil vi utforske både bedriftens og individets kulturelle koder. Gjennom å sette fokus på et verdsettende perspektiv vil vi søke å skape trygghet og tillit i alle ledd. Å skape rom for den gode samtalen og refleksjonen, med hver enkelts fortelling som utgangspunkt, vil vektlegges.

 

Utdanningsvalg

Dosent Siw Skrøvset er prosjektleder. Forskergruppen består i tillegg av forsker Odd Arne Thunberg. I tillegg til disse deltar representanter fra karrieresenteret Karriere Troms og praktikere. Prosjektet har tre års varighet og starter mars 2011, og forskningsorienteringen er aksjonsrettet.

Innhold: Senterets mål er å øke antall som gjennomfører videregående opplæring, samt gi råd og karriereveiledning til voksne. Det skal drives utviklingsarbeid rettet mot å styrke karriereveiledning
som et tiltakt for å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Karriere Troms samarbeider tett med 10 partnere som har interesser i senteret. Individuell veiledning til voksne er også et tibud senteret tilbyr og har kompetanse på, enten du ønsker etter- og videreutdanning eller lurer på om du skal skifte jobb, eventuelt har mistet den jobben du har. Prosjektet vil se nærmere på hvordan faget utdanningsvalg påvirker de valg elevene gjør når de begynner på vg. opplæring. Hvilke metoder kan bidra til å minske frafall i vg. skole? Forskningsprosjektet er finansiert av RDA og UiT.

Erfaringsbasert master i aksjonslæring for ledere

Professor Tom Tiller er prosjektleder. I tillegg deltar representanter fra oppdragsgiver Sandnes kommune. Prosjektet har tre års varighet og startet våren 2009, og forskningsorienteringen er aksjonsrettet.

Innhold: Sandnes kommune tilbyr sine skoleledere en erfaringsbasert master i aksjonslæring for ledere. Forskningsprosjektet er finansiert av Sandnes kommune og UiT.

 Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist oppdatert: 16.05.2013 15:26