Teknologibygget Brukerutvalg

Bakgrunn

Det er et betydelig behov for å involvere de ansatte og studentene i planleggingen av deres framtidige tilværelse det nye flotte Teknologibygget.

For å oppnå involvering skal vi skal styrke informasjonen om bygget, og det er nedsatt tre brukerutvalg med ansatte og studenter representert fra begge institutt, som skal delta i planleggingen av nyetableringen av de to instituttene i Teknologibygget på campus i Breivika.

 

Hensikten med brukerutvalgene er å lage et forslag til plan med tiltak for å oppnå en best mulig etablering i Teknologibygget. Herunder er det nødvendig å gi alle ansatte og studenter best mulig informasjon og medbestemmelse i flytteprosessen, og planlegge mer i detalj ansatte og studentenes tilværelse og virke/arbeidsplasser i det nye bygget. En annen sak er å identifisere særlige utfordringer i tide, og foreslå tiltak. Sammensetningen av brukerutvalgene er foreslått av gruppen nevnt innledningsvis, og dekanen har gitt sin tilslutning til dette forslaget. Lokale tillitsvalgte og verneombud informeres fortløpende om utviklingen av arbeidet, og kan inviteres inn til møter i brukerutvalgene.

Følgende 3 brukerutvalg er opprettet:

Brukerutvalg for Administrasjon, arbeidsmiljø og læringsmiljø BUAAL

Mandat

Lokalisering av ansatte, ta vare på det sosiale og trivsel i arbeids- og læringsmiljø. Klarlegge problemstillinger rundt nybygget og plassering av ansatte. Lage en plan med nødvendige tiltak for å oppnå god informasjon og medbestemmelse, oppnå vellykket plassering av ansatte og ivareta arbeidsmiljøet, ivareta også TGO.  Beskrive eventuelle utfordringer. Planen fremlegges for instituttene og fakultetet senest 1.9. 2013.

Deltakere:

 • Gunn-Helene Turi Kontorsjef IIS (leder)
 • Trond Brattli  Kontorsjef IFT,
 • Yngve Birkelund, IFT
 • Kristine Lind-Olsen, IIS
 • Studentrepresentant.
 • Leder TGO (eller den han bemyndiger) deltar i saker som angår TGO.  

Brukerutvalg for Tekniske tjenester, verkstedfunksjoner og laboratorier BUTVL 

Mandat

Lage en plan med nødvendige tiltak for å oppnå vellykket etablering av verksted, laboratorier og funksjonalitet, og ivareta arbeidsmiljøet. Klarlegge problemstillinger og beskrive eventuelle utfordringer.  Kontrollere behov for, og delta i spesifikasjon og innkjøp av innredning og utstyr, i samarbeid med BEA. Planen fremlegges for instituttene og fakultetet senest 1.9. 2013.

Deltakere

 • Inge Strømmesen IFT
 • Jim Olsen IIS
 • Bjørnar Hansen , TGO   
 • Frank Melandsø IFT 
 • Dag Håkon Hansen, IIS

 Da det var få av medlemmene foreslått til denne gruppa som møtte, vil det bli innkalt til et eget møte med de foreslåtte medlemmene av gruppa. Saken utsatt.

Brukerutvalg for Undervisningslokaler og undervisningslaboratorier BUU

Mandat 

Lage en plan med nødvendige tiltak for å oppnå velfungerende utrustning av lokaler og laboratorier og god felles utnyttelse og sambruk, og ivareta arbeidsmiljøet. Beskrive eventuelle utfordringer. Kontrollere behov for, og delta i spesifikasjon og innkjøp av innredning og utstyr, i samarbeid med BEA. Utrustning av undervisningsrom må vurderes spesielt og utstyrsvalg sees i sammenheng med resten av undervisningsfasiliteter på campus. Gruppe 2 og 3 må drøfte hvilken gruppe som skal fange opp behov knyttet til simulatorer. Planen fremlegges for instituttene og fakultetet senest 1.9. 2013.

Deltakere  

 • Tor Schive IIS (Leder)
 • Arne Ketil Eidsvik; IIS
 • Odd Erik Garcia IFT
 • Are Larsen IFT

 Tidsplan

Utvalg Aktivitet  Tid/Frist Referat/Dokumentasjon
BUAAL Møte xx.05.13
BUAAL Møte xx.06.13
BUTVL  Møte xx.05.13
BUTVL  Møte xx.06.13
BUU Møte xx.05.13
BUU Møte xx.06.13
Felles Møte xx.06.13
Felles Frammlegging av plan for FS xx.09.13Ansvarlig for siden: John Arne Opheim
Sist oppdatert: 15.05.2013 10:54