KOMMUNAL OG REGIONAL PLANSTRATEGI

Verktøy/metoder/kunnskapsgrunnlag

samfOgKultur_prosjektsidebanner.png

Litt om aktuelle verktøy og metodebruk i analysearbeid og i prosessdesign.

Kunnskap om det faglige grunnlaget for å analysere lokale utfordringer som er relevante for utforming av en planstrategi. Dette omfatter samspillet mellom demografi, nærings/økonomisk utvikling, offentlig tjenestetilbud og sosio-kulturelle faktorer.

Om PROSESSDESIGN: Se forrige punkt på hovedmny: Prosessforståelse og prosessdesign.

 

OM VERKTØY FOR ANALYSEARBEID:

KS utviklket et særskilt tilpasset verktøy til hjelp for kommunene i arbeidet med kommunal planstrategi. Dette verktøyet var tilgjengelig i 2011 (fra KS/Livskraftige kommuner).  Denne portalen ble dessverre tatt ned i 2013. Det hevdes at: "Statistikkverktøyet Miljø- og samfunnsindikatorer er besluttet avsluttet fra medio januar 2013. Etter en vurdering ser vi at datatilfanget fra SSB ikke har vært tilfredsstillende, slik at mange har valgt å heller bruke andre kilder og verktøy. For spørsmål om verktøyet kan du kontakte Lasse Jalling pr telefon 952 84 636 eller e-post."

Inntil det blir utviklet nye verktøy har SSB løsinger og mye data som er relevant for kommunal virksomhet.

Tilbake til åpningssiden Som datakilde, se f.eks.: http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/

Programvare: Statistisk sentralbyrå tilbyr gratis nedlasting av PC-Axis, for bearbeiding av statistisk materiale på egen PC.

PC-Axis er et effektivt bearbeidingsprogram for tabeller. Programmet kan håndtere tabeller som er større enn 65 000 linjer og 65 000 kolonner. Med statistikkfiler lagret i PC-Axis-filformat kan du enkelt velge ut det du ønsker og lagre dette i en rekke andre filformater (Bl.a. Excel, Lotus, dBase, ASCII, PRN, NSD-stat, EDIFACT/GESMES, HTML). PX-axis er gratis.

PC-Axis gir deg mulighet til å:

  • gruppere/aggregere og bearbeide dataene
  • lagre tabeller som du selv har endret eller laget
  • foreta enkle beregninger
  • velge mellom menydialogene på mange språk
  • presentere tabellene i grafisk form, f.eks. befolkningspyramide eller kurvediagram

Ellers kan du benytte de vanlige Windows-funksjonene som «klipp og lim» og dermed lett overføre tabeller til egne Windows-baserte tekst- og tabellbehandlingsprogram.

Programvare:

Dokumentasjon:

Kommunefakta på SSB:

Kommunefaktasidene på ssb.no er blitt fjernet. Årsaken er problemer knyttet til oppdatering av sidene. Inntil videre finner du statistikk over kommunene på andre sider på ssb.no. Under finner du lenker og oppskrifter på hvordan du skal gå fram.

Kommunefakta var en samling tall som var hentet fra flere av SSBs jevnlige statistikkpubliseringer. Den viktigste av disse er KOSTRA (KOmmune STat RApportering) hvor alle landets kommuner og fylkeskommuner rapporterer inn sitt regnskap i januar hvert år. I tillegg blir det gjort regionale fordelinger på en lang rekke av de øvrige statistikkene som SSB publiserer. Det er best å bruke Statistikkbanken for å finne tallene. Alle tabeller som er merket med (K) inneholder kommunetall. Vi anbefaler å først finne rett statistikk og så gå inn i Statistikkbanken fra statistikkens hjemmeside (se bilde under).

Stikkordsregisteret A-Å på hovedsiden ssb.no viser til emnesider der statistikkene er listet opp. På hver statistikkside finnes lenken "Flere tall i Statistikkbanken" i venstre marg.

.
Se eksempel på bruk av PC-Axis av Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige: http://www.scb.se/Pages/List____307244.aspx
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 07.12.2015 10:19