KOMMUNAL OG REGIONAL PLANSTRATEGI

Planstrategi i kommunal- og regional planlegging

samfOgKultur_prosjektsidebanner.png

Kunnskap om hvordan kommunal planstrategi inngår i en bredere kommunal og regional plan- og utviklingssammenheng.

  Dette andre menypunktet overlapper delvis med innholdet i forrige menypunkt, men vi tar her opp noen momenter i tillegg og viser spesielt til linker under "FORELESNINGER" som er faglige bidrag fra Miljøverndepartementet.

  Dessuten tar vi opp Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som er tematisert i undervisningen og gjort til gjenstand for publisering i en kronikk og en fagartikkel.

  Et moment både i kronikken og i fagartikkelen er at regjeringens forventninger til utvikling i stor grad er rettet inn på større by- og tettstedsregioner i landet. Dermed er det fare for at de minst og mindre sentrale kommunene (de grønne områdene i kartet - dvs. 201 av 428 kommuner) som det er svært mange av i Norge, vil komme uheldig ut i regional og kommunal planlegging og utvikling. 

  (Kartet nedenfor er basert på statistikk fra SSB og kartgrunnlag fra Kartverket)

   

  Norge - Den hierarkiske senterstrukturen (Kart produsert i ArcGIS av Tor Arne Lillevoll)

  FORELESNINGER:

  Bjørn Casper Horgen, Miljøverndepartementet:

  2. Planstrategier - viktigste grep i plan- og bygningsloven? - del 2 (Arpil 2011)

  Hans Jacob Neumann, Miljøverndepartementet:
  Regional planstrategi (PDF-fil)

  NASJONALE FORVENTNINGER TIL KOMMUNAL OG REGIONAL PLANLEGGING:

  I undervisningen har nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vært tematisert og drøftet. Refleksjoner omkring dette kommer til uttrykk i følgende to publiseringer:

  1. Kronikk i dagbladet Nordlys (sept. 2015): Nasjonale forventninger - Vil kommunene følge opp?

  2. Artikkel i fagtidsskriftet PLAN (Se PLAN 5/2015): Nye nasjonale forventninger - et Norge i rødt, grønt og blått

  Andre om samme tema:  Arvid Strand har også skrevet en fagartikkel om samme tema - men men en annen innfallsvinkel. Den finnes i tidsskriftet SAMFERDSEL.  Ansvarlig for siden:
  Sist oppdatert: 07.12.2015 10:19