KOMMUNAL OG REGIONAL PLANSTRATEGI

Intensjon bak plan- og bygningsloven

samfOgKultur_prosjektsidebanner.png

Intensjonen bak og grunnlaget for den reviderte Plan- og bygningsloven, med særlig vekt på kommunal planstrategi.

***

 

PLANSTRATEGIER: VEILEDERE FRA MILJØVERNDEPARTEMENTET (utgitt i 2011):

Kommunal planstrategi: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/veileder-kommunal-planstrategi.html?id=652436

Regional planstrategi: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/veileder-regional-planstrategi.html?id=652437

Verktøy fra Kommunenes Sentralforbund (2011) er trukket tilbake:

Statistikkverktøyet "Statistikk og utviklingstrekk på 1-2-3" som ble utviklet i regi av KS og tilgjengelig i 2011, er av ulike grunner trukket tilbake. Ut fra det KS opplyser (pr. 17.06.15), har de ikke igangsatt utvikling av noe nytt og tilsvarende statistikkverktøy for kommunener og fylkeskommuner.

Hva kan kommunene/fylkeskommunene gjøre etter dette?

Situasjonen er den at kommunene selv må ta i bruk tilgjengelige data fra ulike kilder, bl.a. SSB og Kostra, bruke eldre tilrettelagte data fra fylkeskommunene (2011), vente på at fylkeskommunene tilrettelegger nytt faktagrunnlag (indikatorer), se på eksempler fra andre fylker/kommuner, - og eventuelt kjøpe tjeneser for analyse av nåsituasjonen og utviklingstrekk.

Selv om KS har trukket tilbake statistikk-verktøyet, kan malen for utvikling av planstrategi likevel brukes:

Malen for planstrategier:

 

 1. INNLEDNING/OM PLANPROSESSEN
 2. PLANSTATUS OG PLANEVALUERING
 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING
 4. UTDANNING OG KOMPETANSE 
 5. NÆRING OG ARBEIDSPLASSER
 6. HELSE/FOLKEHELSE/LEVEKÅR
 7. MILJØUTFORDRINGER (klima/energi og avfall)
 8. LANGSIKTIG AREALBRUK
 9. REGIONAL SAMHANDLING
 10. NASJONALE FORVENTNINGER OG REGIONALE FØRINGER
 11. FORSLAG TIL VEDTAK 
 • Videreføring eller rullering av kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)?
 • Hvilke plantema skal håndteres i kommuneplan?
 • Hvilke plantema skal håndterers i egne planer?
 • Hvilke plantema bør håndteres interkommunalt/regionalt?

 

De tematiske kapitlene har underpunkter med:

a)    Vurdering av utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

b)     Planbehov

Statistikkområder

Befolkningsutvikling

 

ü     Folkemengde totalt

ü     Antall barn og unge

ü     Antall eldre

ü     Fremskrevet folkemengde totalt

ü     Fødselsoverskudd

ü     Netto flytting inkl. inn- og utvandring

ü     Folketilvekst

Utdanning og kompetanse

 

ü     Barnehagedekning (2 delt)

ü     Andel med spesialundervisning

ü     Andel høyere utdanning

ü     Andel fullfør vgs

Næring og arbeid

ü     Andel sysselsatte

ü     Registrerte arbeidsledige

ü      Netto innpendling

ü     Bruttointekt

ü     Sysselsatte fordelt på næring

Helse /folkehelse/levekår

ü     Antall uførepensjonister

ü     Barn med barvernstiltak

ü     Antall sosialhjelpsmottakere

ü     Legeårsverk

ü     Innb over 80 år på institusjon

ü     Innb over 80 år med hjemmehjelp

ü     Andel under fattigdomsgrense

ü     Andel på attføring

Miljøutfordringer

ü     Energibruk totalt

ü     Energibruk pr innbygger

ü     Klimagassutslipp totalt

ü     Klimagassutslipp pr innbygger

ü     Husholdningsavfall totalt

ü     Husholdningsavfall pr innbygger

***

 


FORBEHOLD OM WEB-TV OPPTAK AV ELDRE FORELESNINGER:

På dette nettstedet for Kommunal/regional planstrategi deler vi en del forelesninger som er tatt opp som web-tv forelesninger i 2011 - og som er brukt i undervisningen både for 2011- og 2015-kullet.

Om forelesninger som ble brukt første gang i 2011, gjenbrukt i 2015 og deles på dette nettstedet, tar vi forbehold om at forholdene på aktuelle fagfelter kan ha endret seg i tida etter på. Det kan derfor være at det finnes enkelte momenter i forelesningene er «gått ut på dato».

For 2015-kullet er det gitt noen ekstra forelesninger som det ikke er gjort web-tv opptak av. Det vil bli vurdert om det skal produseres opptak av disse for deling på dette nettstedet.

.

.

INTRO-FORELESNINGER:

Tor Arne Lillevoll, UiT:
Om undervisningsopplegget

Nils Aarsæther, UiT:
Om kommunal planstrategi

Toril Nyseth, UiT:
Om kommunal planstrategi

Jan Kristiansen, Troms fylkeskommune:
Om kommunal planstrategi


ANDRE FORELESNINGER:

Nils Aarsæther, UiT
:
1.    Litt planteori
2.    Lokaldemokrati

Jan Kristiansen, Troms fylkeskommune:
Det praktiske arbeidet med utforming av planstrategi og kommuneplanen

Bjørn Casper Horgen, Miljøverndepartementet
1. Planstrategier - viktigste grep i plan- og bygningsloven? Del I

Henrik Dahlstrøm, Miljøverndepartementet:
Kommuneplanlegging som samfunnsplanleggingAnsvarlig for siden:
Sist oppdatert: 07.12.2015 10:19