instrumentkartet, ber vi om reglene angitt nedenfor følges. Ta gjerne kontakt med folk i husene på stasjonen eller ring 77644001, 77645146 eller 776 45222 hvis du har noe å spørre om." /> instrumentkartet, ber vi om reglene angitt nedenfor følges. Ta gjerne kontakt med folk i husene på stasjonen eller ring 77644001, 77645146 eller 776 45222 hvis du har noe å spørre om." />
EISCAT (European Incoherent SCATter)

Sikkerhet og ferdsel på, i og rundt forskningsstasjonen.

Ferdsel og virksomhet i området  rundt Ramfjordmoen forskningsstasjon kan foregå uten fare for liv og helse. Alle står fritt til ferdes i området, men ved ferdsel inne på området. i nærheten av sendere/antennefelt, markert med rødt på instrumentkartet, ber vi om reglene angitt nedenfor følges. Ta gjerne kontakt med folk i husene på stasjonen eller ring 77644001, 77645146 eller 776 45222 hvis du har noe å spørre om.

Stråling

Instrumentene på Ramfjordmoen gjør målinger ved hjelp av radiobølger og lys, mest det første. Radiobølgene sendes opp i atmosfæren med antennene på stasjonen. Det meste av den forsvinner ut i verdensrommet, men en ganske liten del kommer tilbake og forteller om temperatur, vind o.s.v. fra 50 km høyde og oppover til flere hundre. Bølgelengdene som brukes de de samme som ved kortbolgeradio, TV, VHS-samband og mobiltelefon.

Radioanleggene på Ramfjordmoen er også under oppsyn av Post- og Teletilsynet. De  gir tillatelser til bruk av utstyr og radiofrekvenser og påser at virksomheten ikke forstyrrer andre. Deres målinger viser også at kravene er oppfylt på Ramfjordmoen [ref rapport].

Litt av radiobølgene lekker ut i omgivelsene omkring antennene. Siden det kan være skadelig å utsettes for radiobølger i stort omfang, særlig ved korte bølgelengder, er virksomheten på Ramfjordmoen regulert av regelverk gitt av Statens strålevern (SSV). Strålevernet har satt grenser for hvor mye bølgeenergi som kan tillates. Grenseverdiene er i samsvar med internasjonale normer og så lave at man skal kunne føle seg trygg. Målinger Statens strålevern har utført, viser at nivåene ligger langt under grenseverdiene utenfor antennefeltene. SSV har også gitt anbefalinger ang. ferdsel på og ved antenneområdet. [ref Brev fra SSV]. Det områdene hvor man grensene kunne tenkes å bli overskredet, er gjerdet inn.

Endelig har kommuneoverlegen i Tromsø vurdert virksomheten på stasjonen og funnet at den ikke innebærer noen helserisiko Det vises bl.a til rapport fra kommuneoverlegen i Tromsø kommune.

Annen risiko ved ferdsel på stasjonsområdet.

Kabler til antennene framføres i aluminumsrør på bakken. Det kan derfor være kronglete å ta seg fram. Ferdsel i antennefeltene (se instrumentkart)  kan også før til at kablene kan skades. Det er dessuten en viss fare for at deler eller is kan falle ned fra antennekonstruksjonene og at man kan skade seg ved å kollidere med barduner til antannemastene.

På bakgrunn av de forhold som er redegjort for ovenfor, ber vi om at reglene nedenfor respekteres.

Regler for ferdsel rundt og på Ramfjordmoen forskningsstasjon.

  1. Det er ingen restriksjoner på ferdsel utenfor stasjonrådet
  2. Ferdsel under og i nærheten av antennene (se instrumentkart) medfører risiko og tillates derfor ikke under drift av anlegget.(EISCATs kjøreplan kunngjør planlagt drift. Status angir om sendere er aktiv i øyeblikket.)
  3. Ved behov kan ferdsel på antenneområdene utenom driftstid tillates etter nærmere avtale. Ta eventult kontakt med Tromsø geofysiske observatorium eller EISCAT (ref kontaktinfo i høyre marg).

 
Ansvarlig for siden: Løvhaug, Unni Pia
Sist oppdatert: 08.04.2022 12:40