The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants

Prosjektbeskrivelse - The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants (NOPPI)

I denne studien undersøker vi utførelse, betydning og effekt av individuelt tilpasset fysioterapi til for tidlig fødte barn før de når terminalder samt foreldres erfaringer med aktiv deltakelse i gjennomføringen av intervensjonen som gis. Fokus rettes spesielt mot betydningen av foreldres aktive deltakelse i gjennomføring av daglig intervensjon og effekten av tidlig målrettet intervensjon for fremming av for tidlig fødte barns bevegelsesutvikling. Barna følges til to år korrigert alder. Studien består av to del - studier.

Del - studie en: Dette er en pragmatisk randomisert kontrollert studie. 150 barn født med en gestasjonsalder < uke 32 randomiseres til intervensjon - eller kontroll gruppe. Intervensjonen innebærer opplæring av foreldre i håndtering og stimulering til bevegelser hos spedbarna og gjennomføres daglig i inntil 10 minutter ganger to over en periode på tre uker (uke 34, 35, 36). Standardiserte tester gjennomføres ved ulike alderstrinn (ved termin og ved tre, seks, tolv og 24 måneder korrigert alder). Resultatene danner grunnlag for statistiske beregninger for vurdering av barnas bevegelsesutvikling frem til 24 måneder korrigert alder.

Studien er registrert i ClinicalTrials.gov identifiseringsnummer: NCT01089296

Del - studie to: Observasjon og videoopptak av faktiske kliniske møter danner datagrunnlaget for beskrivelser og analyser av fagutøvelsen for fremme av foreldres handlingskompetanse. Åtte triader (spedbarn, foreldre og fysioterapeut) observeres og filmes i fire veiledningssituasjoner hver. Videre danner kvalitative forskningsintervju med foreldrene grunnlaget for analyse og systematisering av foreldrenes erfaringer av tidlig intervensjonen og innsikt i om og hvordan foreldrenes aktive deltakelse har bidratt når det gjelder samhandling med eget barn. For å belyse dette ytterligere gjennomføres også intervju med åtte foreldre til barn som danner kontrollgruppen. Intervjuene gjennomføres når barna har en korrigert alder svarende til termin, 3, 6, 12 og 24 måneder. De åtte foreldrene fra intervensjonsgruppen og åtte foreldre fra kontrollgruppen utgjør utvalget i del - studie to.

Finansiering:

  • Tromsø: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter finansierer prosjektleder Øbergs postdoktorstipendiat
  • Trondheim: St. Olavs Hospital
  • Trondheim: UNIMED`s forskningsfond

 

Outside NICU, UNN
Sykehuset i Trondheim                                 Gay og Gunn Kristin utenfor Nyfødt Intensiv-                                                                                                            avdelingen i Tromsø
Ansvarlig for siden: Øberg, Gunn Kristin
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:38