The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants

Bakgrunn - The Norwegian Physical Therapy study for Preterm Infants (NOPPI)

Som gruppe har barn født før 32. svangerskapsuke økt risiko for utviklingsforstyrrelser av ulike slag og alvorlighetsgrader. Både forsinket bevegelsesutvikling og cerebral parese sees relativt hyppig hos så små for tidlig fødte barn. Forekomsten av alvorlige følgetilstander øker med lavere svangerskapsalder og fødselsvekt. Det er imidlertid få systematiske oversikter av god kvalitet som omhandler intervensjonstiltak til premature barn før de når terminalder. Med høy risiko hos for tidlig fødte barn for utvikling av bevegelsesvansker av en eller annen art synes det derfor vesentlig å frembringe ytterligere forskningsbasert kunnskap om og eventuelt på hvilken måte tidlig fysioterapi kan bidra til å forebygge eller minske bevegelsesvansker hos for tidlig fødte barn.

Fra venstre spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF Toril Fjørtoft, i midten spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF Tordis Ustad og til høyre er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Randi Tynes-Vågen. Alle tre arbeider ved Universitetssykehuset St. Olavs hospital Trondheim.
Ansvarlig for siden: Øberg, Gunn Kristin
Sist oppdatert: 15.04.2014 13:38