LAB-TEd

Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education

LAB-TEd

Det overordnede målet for LAB-TEd, Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education, er at studentenes FoU-oppgave og masteroppgave skal bidra til økt forskningskompetanse i grunnskolelærerutdanningen (GLU) og skolens praksis, og til nye modeller for oppgaveveiledning  og vurdering.  Dette skal skje i partnerskap mellom universiteter (lærerutdannere), skoler (lærere og skoleledere) og studenter i GLU.

Fra 2010 har det vært et mål for grunnskolelærerstudentene i Norge å utvikle metodekompetanse i arbeid med FoU-oppgaven (forsknings- og utviklingsarbeid) i studiets tredje år, for å kunne gjennomføre forskning i egen lærerpraksis. Fra høsten 2017 ble mastergrad og en profesjons- og praksisrettet masteroppgave med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til skole, obligatorisk i grunnskolelærerutdanningen (GLU). Målet er lærere som, gjennom sin FoU-kompetanse, kan bidra til utviklingen av undervisning og skole.

Målet med prosjektet er å utvikle kompetanse for profesjonsorientert, praksisbasert forskning i lærerutdanningen. Vi vil studere disse utviklingsprosessene gjennom bruk av en bestemt metodologi for å undersøke hva som fører til utvikling og hva som hindrer endring av praksis. LAB-TEd bygger på formative intervensjoner utviklet av Yrjö Engeström, som også bidrar som rådgiver i prosjektet. Konteksten vil være lærerutdannere, lærere og lærerstudenters praksis i engelsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og kroppsøving.

I tillegg er intensjonen å forstå utfordringene med og å skape praksisbaserte og profesjonsorienterte vurderingskriterier. Prosjektet vil også undersøke nye modeller for masterveiledning. Videre er det et mål å øke forståelsen for KHAT (kultur-historisk aktivitetsteori) og hvordan denne kan stimulere til endring og utvikling i lærerutdanning og i skole.

LAB-TEd ledes av Rachel Jakhelln (UiT Norges arktiske universitet) i samarbeid med May Britt Postholm (NTNU) og Viv Ellis (Monash University, Australia).
Ansvarlig for siden: Jakhelln, Rachel Elise
Sist oppdatert: 30.11.2023 14:40