Living alone with frailty in rural northern Norway. A qualitative longitudinal study of older adults' and their significant others' experiences

Living alone with frailty in rural northern Norway. A qualitative longitudinal study of older adults' and their significant others' experiences

Bakgrunn: Dette forskningsprosjektet beskriver én av to stipendiatprosjekter i et større forskningsprosjekt utviklet i samarbeid mellom ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og ansatte ved Master i helsefag, studieretning for aldring og eldreomsorg (nå Master i aldring og geriatrisk helsearbeid) ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Intensjonen med hovedprosjektet er å utvikle kunnskap om en gruppe brukere av helse- og omsorgstjenester som til nå i liten grad er beskrevet – hjemmeboende skrøpelige («frail») eldre. De to stipendiatprosjektene vil gjennomføres i en bykommune og 2 - 3 mindre landkommuner i Troms og Finnmark. Dette forskningsprosjektet beskriver stipendiatprosjektet som gjennomføres i landkommunene.

Hensikt: Kunnskap om hvordan hjemmeboende skrøpelige eldre og deres betydningsfulle andre erfarer hverdagslivet i rurale områder er interessant i forhold til målsetningen om at de eldre skal få den hjelp og støtte som de har behov for, uavhengig av hvor de bor. Studien har til hensikt å få mer kunnskap om hvordan aleneboende skrøpelige eldre i distriktskommuner i Nord-Norge opplever egen livssituasjon og hverdag. I tillegg vil studien skape kunnskap om hvordan betydningsfulle andre opplever situasjonen til den eldre. Studien vil kunne bidra til bedre kvalitet og mer målrettede helse- og omsorgstjenester som er overensstemmende med hjemmeboende skrøpelige eldre og deres betydningsfulle andres ønsker og behov.

Metoder: Studien har et kvalitativt, langsgående design. I studien vil de hjemmeboende skrøpelige eldre følges over en periode på åtte måneder. Skrøpelighet er ikke utelukkende noe som erfares av den eldre selv, men også av andre. Derfor er det i denne studien valgt å intervjue både hjemmeboende skrøpelige eldre og personer de eldre opplever som betydningsfulle. I denne langsgående studien vil det gjøres tre serieintervju med åtte hjemmeboende skrøpelige eldre deltakere (totalt 24 intervju). Det vil også gjennomføres ett enkeltintervju med en til to personer som den eldre oppfatter som betydningsfulle (totalt 8-16 intervju). Det totale intervjumaterialet vil bestå av 32-40 intervju.

Prosjektet skal ferdigstilles innen september 2022.

PhD-stipendiat: Lena Yvonne Bjerkmo

Hovedveileder: Bodil Hansen Blix

Biveileder: Ann Karin Helgesen

Rådgiver: Toril Agnete Larsen
Ansvarlig for siden: Bjerkmo, Lena Yvonne
Sist oppdatert: 16.11.2019 17:29