Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

Brukermedvirkning i samiske perspektiver og kontekst

Bakgrunnen for dette prosjektet er behovet for å få mer kunnskap om hva som kan fremme økt brukermedvirkning innenfor psykisk helsevern for samiske brukere med komplekse og sammensatte hjelpebehov. Vi ønsker kunnskap om brukermedvirkning med særlig vekt på om en lokal forståelse kan gi ny innsikt i forhold til mer tilpassede og brukervennlige tjenester for samiske brukere. Prosjektet har hovedfokus på brukere og fagpersoner i psykiatritjenester i nord-, sør-og lule-samiske områder. Prosjektet gjennomføres i et nært samarbeid med SANKS. Det vil si at vi bruker spesialisthelsetjenestenivået som inngangsport for å studere ulike kontekstuelle forhold, og vi samler data fra følgende kilder:

 

  1. Nasjonale, offentlige dokumenter: Innhenting av relevante Stortingsmeldinger, NOU’er, rapporter, veiledere og andre sentrale plandokumenter for en kartlegging av likheter og forskjeller på det nasjonale og det samiske perspektivet på brukermedvirkning. Hovedansvarlig: Norut v/Vigdis Nygaard

2.    Tjenesteutøvere: Intervju med tjenesteutøvere (med samisk og ikke-samisk bakgrunn) på DPS i områder med samiske brukere, individuelle intervju- eller fokusgruppegruppeintervju. Hovedansvarlig: UiT Norges arktiske universitet v/Vår Mathisen

3     Brukere: Dybdeintervju med samiske brukere (samisk-språklige og ikke-samisk språklige). Hovedansvarlig: Norut v/Rita Sørly

 

Resultatene blir publisert på nasjonale og internasjonale konferanser, i artikler i tidsskrifter, i en nasjonal

rapport og som populærvitenskapelige artikler.

 

Prosjektet ledes av Norut og er et samarbeid med SANKS Finnmarkssykehuset, UiT Norges Arktiske

Universitet, NAPHA og brukerorganisasjonen RIO. Prosjektet finansieres av SANKS Finnmarkssykehuset

og Sametinget.
Ansvarlig for siden: Mathisen, Vår
opprettet: 02.09.2019 14:57