Handlings- og løsningsdyktige Nav-kontor – Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand

Handlings- og løsningsdyktige Nav-kontor – Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand

Navs brukere har et menneskerettslig krav på økonomisk sikring og på bistand til å komme i arbeid, beholde arbeid eller komme tilbake i arbeid. Lovgivningen som forvaltes av Nav kjennetegnes av ulike krav til aktiviteter, som vilkår for ulike ytelser. Nav-kontorene er representert i hele landet, noe som innebærer at de representerer store geografiske og demografiske variasjoner. I tillegg er deres brukere en sammensatt gruppe, som opplever ulike grader og former av utfordringer i deres overgang til arbeid. Navs tjenesteutøvelse for å sikre brukernes rettigheter fordrer forsvarlighet i form av korrekte avgjørelser basert på tilstrekkelige utredninger, faglige vurderinger og skjønnsutøvelse innenfor rammene av gjeldende lovgivning.

For at Nav-kontorene skal kunne arbeide mest mulig effektivt for å få flest mulig i arbeid og aktivitet, inkludert brukere med særlig bistandsbehov, er det nødvendig at deres ansatte har et visst handlingsrom til individuelle løsninger tilpasset den enkelte bruker. I denne arbeidspakken vil vi derfor undersøke hvordan lokale ledere og medarbeidere opplever og vurderer sitt handlingsrom for myndighetsutøvelse og skjønnsutøvelse i enkeltsaker.

Vi stiller følgende spørsmål:

  1. Hvordan erfarer og vurderer Nav-ansatte og Nav-ledere sine juridiske, organisatoriske, kulturelle og sosiale rammer for myndighetsutøvelse og skjønnsutøvelse i arbeidet med brukere med særlig bistandsbehov?
  2. Hvilke forhold påvirker (og utfordrer) Nav-ansattes bruk av skjønn i arbeidsrettet bistand med ulike brukere?
  3. Med utgangspunkt i en sammenlignende studie ved Nav-kontorer/Job Centres i England, Tyskland og Norge; Hvordan balanseres forholdet mellom tilbud og pålegg om arbeidsfremmende aktiviteter overfor unge arbeidsledige, i landenes lovgivning og i de ansvarlige myndigheters forvaltning av lovgivningen?

Og mer overordnet:

  1. Hvordan kan man ved lokale NAV-kontor legge til rette for at de ansatte selv tar ansvar og griper det mulighetsrommet de har til å gi hensiktsmessige og tilpassede tjenester til brukere med ulike bistandsbehov?
  2. Hvordan kan NAV-veilederes flerfaglighet fremme en tverrfaglig handlings-, løsnings- og inkluderingskompetanse?

 

Metode:

Vi har valgt ulike metodiske tilnærminger for å finne svar på våre forskningsspørsmål, herunder dokumentstudier, en survey som sendes til et stort antall Nav-ansatte i Nord-Norge samt fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer på utvalgte Nav-kontor. Gjennom dette vil vi få et innblikk i hvilke organisatoriske, juridiske, kulturelle og sosiale faktorer som påvirker de ansattes muligheter og begrensninger i deres handlingsrom, og hvordan ledere og medarbeidere opplever og vurderer sitt handlingsrom for individuelle løsninger i enkeltsaker.

 

Formidling:

Vår forskning vil formidles gjennom ulike kanaler. Skriftlige resultater i form av vitenskapelige artikler vil publiseres i vitenskapelige tidsskrifter, i tillegg til en sammenfattende rapport. I tillegg vil vi legge fram vår forskning som foredrag på ulike Nav-kontor samt på nasjonale og internasjonale konferanser.


Prosjekteier er UiT Norges arktiske universitet, og prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektaktivitetene er del av forskningsgruppen Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel).

Forskere i arbeidspakken, Even Nerskogen, Marcela Douglas, Julia Köhler-Olsen og Aina A. Kane tilhører ulike fakulteter ved UiT Norges arktiske universitet, samt OsloMet - Storbyuniversitetet.

 

Prosjektleder kan kontaktes for mer informasjon: aina.a.kane@uit.no

 

 
Ansvarlig for siden: Kane, Aina Aune
Sist oppdatert: 27.11.2018 14:52