Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning

Formålet med studien er å  identifisere hva som kreves for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Prosjektet er et oppdrag fra Barne, ungdoms-, og familiedirektoratet og ledes av RKBU Nord. Prosjektet gjennomføres som en multisenterstudie i samarbeid med RKBU Vest v/NORCE, RKBU Midt v/NTNU og Hemilsenteret v/ Universitetet i Bergen.

Problemstillingene i prosjektet belyses gjennom 5 delprosjekt.

Se video presentasjon om prosjektets design

Delrapport 1: Kunnskapsstatus

I delprosjektet skal vi utarbeide en oversikt over nasjonal og internasjonal kunnskap om meldings – og undersøkelsesarbeidet i barnevernet. Det vil bli lagt vekt på å identifisere forhold som henholdsvis svekker og styrker kvaliteten på undersøkelsesarbeidet, sett fra posisjonene til de ulike involverte og relatert til ulike modeller og framgangsmåter i undersøkelsesarbeidet. 

DELRAPPORT 1 "OPPSUMMERING AV HOVEDTREKKENE I FORSKNINGSLITTERATUREN"

Rapport levert 01.11.2016

Se videopresentasjonene av innholdet i rapport 1:

Kunnskapsstatus om bruk av undersøkelsesmaler

Kunnskapsstatus om beslutninger i barnevernet.

DELRAPPORT 2: EVALUERING AV ”KVELLO-MALEN”

Ved å sammenligne innholdet i ”Kvello-malen” med innholdet i spesifiserte internasjonale maler for barneverns-undersøkelser, vil vi få kunnskap om i hvilken grad ”Kvello-malen” understøtter samme type undersøkelser som maler som anvendes i andre land. Det undersøkes hvilken dokumentasjon finnes for innholdet i ”Kvello-malen”, og hvilken validitet og reliabilitet de metoder har som anvendes for å innhente denne informasjonen. 

DELRAPPORT 2: "KVELLO-MALEN" publisert 19.12.2017.

Presentasjonsvideo av Kvellorapporten 

Kronikk 

Delrapport 3: Bekymringsmeldinger

Hovedfokuset i dette delprosjektet vil være å frembringe kunnskap om kjennetegn ved meldinger som blir henlagt og meldinger som går til undersøkelse, og om hvilke opplysninger og vurderinger barnevernsarbeidere vektlegger i denne beslutningen. Sammen gir dette grunnlag for å analysere forskjeller i terskler for å igangsette undersøkelse og ulikheter i oppfatningen av hva som vurderes som barnevern. 

DELRAPPORT 3: "MELDINGER TIL BARNEVERNET"

 

Delrapport 4: Barneverntjenestens arbeid i undersøkelsesfasen

Prosjektet kartlegge innholdet i den informasjonen som innhentes og hvordan informasjon vurderes og vektlegges ved vurdering og beslutning. Herunder hvor framtredende eller fraværende informasjon og kunnskap om barn og unges utviklingsmessige behov er,  barnas fungering på ulike arenaer, ulike aspekter ved foreldrekompetanse og omsorgsutøvelse, familierelasjoner og nettverk, sosioøkonomiske betingelser og kontekstuelle forhold rundt barnet og familien. Det gjøres analyser for å identifisere hvilke kjennetegn ved saken og ved barnevernets utredning som har størst betydning for beslutning om å henlegge en sak. Minoritets perspektiv belyses. 

DELRAPPORT 4: "NÅR BARNEVERNET UNDERSØKER"

Delrapport 5: Barn og foreldres medvirkning

Delprosjektet vil undersøke hvordan barn og familier medvirker, hvordan de opplever barneverntjenestenes undersøkelsesarbeid og hvilke synspunkter de har på samarbeidet med barneverntjenesten. 

DELRAPPORT 5: "Å MEDVIRKE NÅR BARNEVERNET UNDERSØKER"

Presentasjoner av delrapport 5: 

Barn og unges medvirkning 

Foreldres medvirkning

Prosjektperiode 01.01.2016 - 31.12.2020

 

Ansvarlig for siden: Svein Arild Vis
Sist oppdatert: 26.05.2020 10:22

BLD sin kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018 – 2024. 

delrapport 1 barnevernets undersøkelsesarbeid

Rapport 1 "Oppsummering av hovedtrekkene i forskningslitteraturen"

delrapport 2 barnevernets undersøkelsesarbeid

Rapport 2 "Evaluering av Kvellomalen"

delrapport 3: barnevernets undersøkelsesarbeid

Rapport 3: Meldinger til barnevernet

Delrapport 4: Barnevernets undersøkelsesarbeid

Rapport 4: "Når barnevernet undersøker"

delrapport 5: Barnevernets undersøkelsesarbeid

Rapport 5: Å medvirke når barnevernet undersøker

Vitenskaplige publikasjoner:

Vis, S. A., Lauritzen, C., & Fossum, S. (2019). Systematic approaches to assessment in child protection investigations: A literature review. International Social Workhttps://doi.org/10.1177/0020872819828333

Lauritzen, C., Vis, S. A., & Fossum, S. (2018). Factors that determine decision making in child protection investigations: A review of the literature. Child & Family Social Work23(4), 743-756. https://doi.org/10.1111/cfs.12446 

Posters:

Havnen, K.J.S., Lauritzen, C., Fossum, S., Vis S.A 2018 Assessment frameworks for child welfare investigations – differences and similarities in the Nordic countries. Eusarf 2018 Porto 2-5 October 

Lauritzen, C., Vis, S.A., Havnen, K.S,J., Fossum, S. Barnevernets undersøkelsesarbeid - Evaluering av Kvellomalen. Barn og unge kongressen 2018, Bergen 23-27 April

Nyheter: 

Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker

Skjønn alene er ikke godt nok i barnevernet

Ny forskning fra UiT viser store forskjeller i barnevernets arbeid

Fra bekymring til beslutning