Utrede kompetansehevende tiltak, behov for kompetansemiljø og ivaretakelse av samiske barn i institusjon (USB)

Utrede kompetansehevende tiltak, behov for kompetansemiljø og ivaretakelse av samiske barn i institusjon (USB)

Prosjektet skal utrede tiltak for å heve kompetansen til barnevernet i arbeid med innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter, samt utrede behovet for å etablere et kompetansemiljø innenfor samisk barnevern.

Ilustrasjonsfoto: Colourbox

Samiske barn og barn av andre minoriteter har ifølge barnekonvensjonene rett til å møte et barnevern som er kultursensitiv, og som rår over tiltak som ivaretar behovet for å nyte godt av egen kultur, språk og religion. Familier har rett til å utøve sin kultur også når det settes inn et barnevernstiltak. 

Delprosjekt A 

Utrede andre tiltak enn videreutdanning for å heve kompetansen i barnevernet i arbeid med innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter.

RKBU Nord skal utrede relevante og hensiktsmessige kompetansehevende tiltak for ansatte i både kommunalt barnevern, i fosterhjemstjenester og for ansatte i barnevernsinstitusjoner, dette utenom videreutdanning. Tiltakene skal sette barnevernsansatte i bedre stand til å gjennomføre barnevernfaglige vurderinger og barnevernfaglig arbeid med urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrere. 

Delprosjekt B 

Utrede behovet for å etablere et kompetansemiljø innenfor samisk barnevern, som blant annet har veiledningsoppgaver ovenfor barnevernstjenesten. Tiltak for å sikre at samiske barns særlige rett til å ivareta språklig og kulturell bakgrunn følges opp på hensiktsmessig måte ut fra formålet med oppholdet og institusjonens målsetting og rammer under opphold i barneverninstitusjoner.

RKBU vil utrede behovet for et kompetansemiljø med spesialkunnskap om samiske barn og familier, samt måter å ivareta deres behov og rettigheter i møte med barneverntjenesten. Som urfolk har samiske barn spesielle rettigheter til å ivareta kultur, religion, etnisitet og språk etter plassering utenfor hjemmet. Oppdraget vil innebære å undersøke hvordan barnevernsinstitusjoner kan oppfylle slike rettigheter slik at det er i samsvar med formålet for det enkelte barns plassering og i tråd med institusjonens målsetninger og rammer.Oppdraget forutsettes utført i samarbeid med Bufetat, region Nord og andre relevante instanser. 

I dette prosjektet vil RKBU Nord gjennomføre drøftingsmøter og intervju med aktuelle instanser. I tillegg inngår det en litteraturgjennomgang av aktuelle tema som bør inngå som komponenter i tiltak for læring i forbindelse med arbeid med urfolk og minoriteter. RKBU Nord har satt sammen en prosjektgruppe som til sammen har kunnskap på hele minoritetsfeltet; både urfolk, nasjonale minoriteter og innvandrer/asylsøkere. For å sikre at gjennomføringen av prosjektet er basert på kunnskap om samiske forhold, kompetanse om minoriteter i barnevernet og brukermedvirkning har vi lagt vekt på at prosjektgruppen består av erfarne forskere med spesialkompetanse innenfor disse områdene. 


Resultatet fra intervjuene og litteraturgjennomgangen vil i tillegg publiseres i egnes tidsskrift. 

Prosjektleder: Merete Saus

Prosjektkoordinator: Sunniva Katharina Thode

Fagansvarlig samisk: Ketil Lenert Hansen

Fagansvarlig innvandrere/flyktninger: Marcela Douglas

Fagansvarlige nasjonale minoriteter: Anita Salamonsen
Ansvarlig for siden: Saus, Merete
Sist oppdatert: 05.03.2021 12:24