LOS for ungdom med skolevegring

LOS for ungdom med skolevegring

LOS-prosjektet skal bidra til at ungdom mellom 13-16 år gjennomfører og trives bedre på skolen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Tromsø kommune og RKBU Nord. Målet med prosjektet er å legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som står utenfor, eller er i fare for å falle ut fra sitt skoletilbud, slik at ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring styrkes. Tromsø kommune v/ PPT samarbeider med elever, foreldre og skole og andre instanser.

Skolevegring er en problemstilling som representerer en stor utfordring for skoleverket og de det rammer. Uten god hjelp kan konsekvensene for individet bli omfattende, og de samfunnsøkonomiske kostnadene betydelige.

Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (BUFDIR) beskriver losens ansvar slik:

-          Gi ungdommene tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen, og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring

-          Være tilgjengelig for ungdommene og til stede på ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid)

-          Samarbeide tett med ungdommens foreldre eller andre omsorgspersoner, og bistå foreldre/ omsorgspersoner med å understøtte ungdommenes skolegang

-          Hjelpe og motivere ungdom til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp

-          Samarbeide tett med skolen og andre virksomheter og tjenester, og bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt.

 

Hovedmodellen for LOS sin oppfølgning av elever i Tromsø kommune har vært å bistå skolen med spesialpedagogisk veiledning i forhold til skolens tilrettelegging for elevene både i forhold til struktur, innhold, hjemmearbeid og relasjonelle forhold.

NOVA har evaluert det nasjonale LOS-prosjektet: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2014/Til-god-hjelp-for-mange

RKBU Nord samler inn kunnskap og evaluerer ordningen i Tromsø kommune.

Prosjektleder RKBU Nord: Henriette Kyrrestad Strøm
Prosjektmedarbeider: Camilla Lauritzen

LOS i Tromsø kommune: Agnethe Ingvild Linnes Krøyserth
Ansvarlig for siden: Martinussen, Monica
Sist oppdatert: 23.10.2017 12:06