Kulturkompetanse i psykisk helsevern til samiske pasienter

Kulturkompetanse i psykisk helsevern til samiske pasienter

Betydningen av kulturelle aspekter ved hjelpetilbudet sett fra terapeuters og samiske pasienters synsvinkel

Samisk befolkning i Norge har rett til språklig og kulturelt tilpassede helsetjenester, men forskning viser at samiske pasienter er mindre fornøyd med tilbudet innen psykisk helsevern enn norske pasienter. Det er ikke tidligere beskrevet hva det innebærer å kulturelt tilpasse helsetilbudet til samer, utover pasientens rett til å snakke samisk eller få bruke tolk. Vi vet lite om terapeuters kunnskap om og integrering av samisk kultur i utøvelse av psykisk helsevern til samiske pasienter, og vi mangler kunnskap om hvilke kulturelt baserte behov samiske pasienter eventuelt har.

Studien har som mål å utforske, identifisere og analysere

a)       Hvilken betydning terapeuter tillegger kulturelle aspekter i sin behandling av samiske pasienter

b)      Hvilken betydning kulturelle aspekter har for samiske pasienters opplevelse av tilbudet de får innen psykisk helsevern

Det benyttes kvalitativ metode med dybdeintervju av terapeuter og samiske pasienter. En kvalitativ utforskning bidrar til å få en dypere forståelse av hvilken betydning kulturelle aspekter og kulturell tilpasning av helsetilbudet har for terapeuters helsefaglige arbeid og for samiske pasienters opplevelse av å ha fått et godt hjelpetilbud innen psykisk helsevern.

Resultater fra studien vil kunne anvendes i kunnskapsproduksjon, undervisning og kompetansebygging for helsepersonell.

Prosjektet er knyttet til Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS), Helse Finnmark og Senter for samisk helseforskning ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet ble overført til Institutt for helse - og omsorgsfag i 2016, og phd-studenten er assosiert medlem av Flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenester i kommunene ved UiT Norges arktiske universitet.

Veiledere:

Bodil H. Blix, Senter for omsorgsforskning, nord, UiT Norges arktiske universitet

Torunn Hamran, Senter for omsorgsforskning, nord, UiT Norges arktiske universitet

Snefrid Møllersen, SANKS, Finnmarkssykehuset

Prosjektet er finansiert av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) og Finnmarkssykehuset.

Det er så langt publisert to artikler fra studien:

Dagsvold, I., Møllersen, S., & Stordahl, V. (2016): ”You never know who are Sami or speak Sami”: Clinicians’ experiences with language-appropriate care to Sami-speaking patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway, Int J Circumpolar Health, 75: 32588- http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v75.32588

Dagsvold, I., Møllersen, S., & Stordahl, V. (2015): What can we talk about, in which language, in what way and with whom? Sami patients’ experiences of language choice and cultural norms in mental health treatment, Int J Circumpolar Health, 74: 26952- http://dx.doi.org/10.3402/ijch.v74.26952
Ansvarlig for siden: Arntzen, Cathrine
Sist oppdatert: 20.09.2017 12:13