Pasienterfaringer med uheldige hendelser i helsevesenet

Pasienterfaringer med uheldige hendelser i helsevesenet

PhD-prosjekt.

Prosjektet er en kvalitativ studie basert på dybdeintervju av tidligere pasienter som har erfart uheldige hendelser på sykehus. Deltakere er rekruttert av pasient- og brukerombudene i Troms og i Finnmark.  I tillegg gjøres en dokumentanalyse av utskrivelsesepikrise.

Tema for intervjuene er følgende: «selve hendelsen og sykehusoppholdet», «livet etterpå» og «i møte med helsevesenet i ettertid».

Forskningsspørsmål: «Hvordan erfarer pasienter å være utsatt for en uheldig hendelse på sykehus og hvilke følger kan det få for livet etterpå?» «På hvilken måte bidrar utskrivelsesepikrisen fra sykehusoppholdet til en fremstilling av hendelsen, og er til hjelp for oppfølgning av pasienten videre?»

Formålet er å løfte frem pasientperspektivet i pasientsikkerhetsarbeid. Førstehåndserfaringer fra pasienter kan tilføre kunnskap om forhold som ikke er utfyllende beskrevet tidligere, noe som kan øke kvaliteten i forhold til hvordan helsevesenet håndterer uønskede hendelser. Sentralt er hvordan pasienter blir møtt og ivaretatt i forbindelse med selve hendelsen, men også hvordan de følges opp videre i ettertid. Pasienterfaringene kan anvendes som innspill mot nasjonale standarder/rutiner for å ivareta pasienter etter uheldige hendelser.

Opprinnelig tidsramme november 2012- desember 2016. Prosjektet pågår fortsatt med ukjent dato for ferdigstillelse.  

Phd stipendiat: Gunn Hågensen, IHO, UiT Campus Hammerfest

Hovedveileder: Nils Henriksen, IHO, UiT

Biveileder: Grete Mehus, IHO, UiT Campus Hammerfest

Prosjektleder: Nils Henriksen, IHO, UiT