Behandlingskjeden fra spesialist til kommunehelsetjeneste: Fysioterapitjeneste til pasienter med nevrologiske lidelser

Behandlingskjeden fra spesialist til kommunehelsetjeneste: Fysioterapitjeneste til pasienter med nevrologiske lidelser

Behandlingskjeden fra spesialist til kommunehelsetjeneste: Fysioterapitjeneste til pasienter med nevrologiske lidelser

Et viktig mål med Samhandlingsreformen er å etablere koordinerte og helhetlige tjenestetilbud med en klar ansvarsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Kommunen har fått et utvidet ansvar for rehabilitering for sine innbyggere. Pasienter med nevrologiske lidelser krever ofte tverrfaglige, intensive og langvarige rehabiliteringstjenester etter utskriving fra spesialisthelsetjenesten.

Hensikten med dette prosjektet er å øke kunnskapen om overføring, koordinering og oppfølging av fysioterapitjenestene som en del av det totale rehabiliteringstilbudet fra spesialisthelsetjenesten over i primærhelsetjenesten. Prosjektet skal belyse a) fysioterapitjenestens involvering og oppfølging i pasientforløpet fra spesialist- til primærhelsetjenesten, b) hvilke faglige prioriteringer fysioterapeuter i førstelinjetjenesten gjør i forhold til den enkelte pasient og behov forkunnskapsoverføring fra spesialisthelsetjenesten c) hvordan fysioterapeuter forstår sin egen rolle og samarbeider med andre personellgrupper i kommunehelsetjenesten om den enkelte pasient/bruker.

Prosjektet vil bidra til å identifisere mulige hindringer og hva som fremmer samarbeidet mellom fysioterapeuter på ulike helsetjenestenivå og med andre tjenesteutøvere i primærhelsetjenesten. Prosjektet vil gi kunnskap om fysioterapifaglig praksis med hensyn til endringene i helsetjenesten og hvorvidt fysioterapeuten, pasienten/brukeren og de andre tjenesteutøverne arbeider mot samme mål. For å bidra til gode tjenestetilbud til bruker, og mest mulig effektiv tjenesteutøvelse, trenger praksisfeltet kunnskap om forhold som er av betydning for hvordan fysioterapeutrollen utøves i en kommunehelsetjeneste i endring.

Studien er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Prosjektleder og hovedveileder: Siri Moe, IHO, UiT

Biveileder: Nils Henriksen, IHO, UIT

PhD-stipendiat: Eirik Irgens, IHO, UiT
Ansvarlig for siden: Moe, Siri
Sist oppdatert: 22.02.2019 14:36