Hverdagsrehabilitering - fysioterapiveiledning ved oppgavedeling

Hverdagsrehabilitering - fysioterapiveiledning ved oppgavedeling

Helse- og omsorgssektoren står i dag ovenfor nye utfordringer, med økt antall eldre og en voksende pasientgruppe med sammensatte lidelser, samtidig som det blir færre helse- og omsorgsarbeidere. Hverdagsrehabilitering er en kommunal arbeidsform som forsøker å imøtekomme disse helsepolitiske utfordringer ved å legge til rette for deltakelse og mestring via tidlig innsats i brukers hjem. Hverdagsrehabilitering forutsetter tverrfaglig innsats; med ergo-, fysioterapeut, sykepleier og fagarbeidere/hjemmetrenere. Fysioterapeuten skal bistå og veilede hjemmetrenere i oppgaver som tradisjonelt har vært definert som fysioterapioppgaver.

Vi har per i dag ikke kunnskaper om kvaliteten på de praktiske tjenestene som utøves oppfølgingen av i stor grad foregår på delegasjon. Fokus for studien er innholdet i tjenesten, hva som trengs av veiledning og oppfølging, samt hvordan de kontekstuelle rammer legger føringer for innholdet i tjenesten.

Studien har et kvalitativt design med anvendelse av observasjon og intervju. Datainnsamlingen foregår over to intervensjoner for hver av hverdagsrehabiliteringsteamene som er inkludert i studien. I første intervensjon observeres fysioterapeutens veiledning av hjemmetrener i møte med ny bruker. Andre intervensjon utføres to til tre uker senere. Hjemmetrener observeres i utøvelse av rehabiliteringen hos bruker, og intervjues i etterkant av dette. Strukturelle og kontekstuelle forhold knyttet til hverdagsrehabiliteringsteamet registreres. Observasjonene av veiledningen filmes og intervjuene tas opp på bånd.

Det skal inkluderes åtte fysioterapeuter i studien, og tilsvarende antall hjemmetrenere. Rekrutteringen vil foregå med utgangspunkt i de 115 kommuner som i dag (vår 2016) har startet opp med hverdagsrehabilitering. Inklusjonskriterium er at hverdagsrehabiliteringsteamet har vært operativt i minst seks måneder.

Prosjektet utføres i henhold til Helsinkideklarasjonens retningslinjer. Studien er registrert ved Nasjonal Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD); prosjektnummer 44747.

Studiestart 01.12.2015 og prosjektet skal ferdigstilles innen utgangen av november 2019.

Studien er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Prosjektleder: Siri Moe, IHO, UiT.

Biveileder: Nils Henriksen, IHO, UiT.

PhD-stipendiat: Marianne Eliassen, IHO, UiT.
Ansvarlig for siden: Moe, Siri
opprettet: 25.01.2017 08:40