Coreplan: Integrert kystsoneforvaltning og planlegging – Økosystemtjenester og kystforvaltning

Coreplan: Integrert kystsoneforvaltning og planlegging – Økosystemtjenester og kystforvaltning

Konkurransen om kystarealene og -ressursene øker, og forvaltningen må ta hensyn til mange ulike interesser. I dette prosjektet studerer vi løsninger for en mer helhetlig og bærekraftig forvaltning av arealene i kystsonen (2016-2020, Norges forskningsråd).

 Vi vil  undersøke om de metodene som finnes for å kartlegge og verdivurdere økosystemtjenester kan være nyttige verktøy i kystsoneplanlegging og forvaltning av ressursene i kystsonen. Begrepet «økosystemtjenester» brukes om de godene menneskene får fra naturen, for eksempel matforsyning, regulering av klima, rensing av vann, og opplevelser i og glede av naturen.

Det finnes også en rekke økosystemtjenester hvor verdifastsetting kan være vanskelig eller etisk betenkelig.  En sentral del av dette prosjektet vil derfor være å vurdere hvor godt egnet denne tilnærmingen er i kystsoneplansammenheng.

Sentrale spørsmål er: Hva karakteriserer de sentrale økosystemtjenestene og bruken av dem? Hvilke verdier kan fastsettes knyttet til disse økosystemtjenestene? Hvordan foregår forvaltingen i dag? Hvilke verktøy har forvaltningen til rådighet, spesielt med tanke på hvordan kunnskap innhentes? Hvem produserer kunnskap? Hvilke metoder brukes for å produsere kunnskap? Og hvordan vil et system basert på kartlegging og verdifastsetting av økosystemtjenester passe inn i de forvaltningsmodellene som allerede finnes?

COREPLAN er et samarbeid mellom Nofima AS, NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning, UiT - Norges arktiske universitet ved Norges fiskerihøgskole og Senter for samiske studier, samt University of Ottawa, Canada.

Deltakere og arbeidspakkeledere fra NFH:
Professor Claire Armstrong, professor Bjørn Hersoug , professor Jahn Petter Johnsen og postdoktor Bente Sundsvold.

Deltakere fra Senter for samiske studier SESAM:
Postdoktor Camilla Brattland
Ansvarlig for siden: Johnsen, Jahn Petter
Sist oppdatert: 24.05.2017 09:59