Kompetansesenter snøskred

Prosjektet og senteret skal vektlegge temaet sikker ferdsel i vinterfjellet, med spesiell vekt på utfordringer tilknyttet snøskred.

3-årig prosjekt ved Idrettshøgskolen, Finnmarksfakultetet, UiT Norges arktiske universitet. Visjon for prosjektet er at  ingen skal omkomme i snøskred i Norge!  Fokus skal være på den menneskelige faktor. 

Misjon
De siste årene er det registrert en økning i antall omkomne i snøskred i Norge. Mange av ulykkene med dødelig utgang har skjedd i Troms fylke. UiT Norges arktiske universitet har i mange år drevet med utdanning og forskning i friluftsliv og følger nå opp for å ta et samfunnsansvar regionalt og nasjonalt ved å etablere dette prosjektet.

Prosjektets misjon kan formuleres slik:
Forskning som gir samfunnet et best mulig kunnskapsgrunnlag for håndtering av snøskredfare.

 
Mål og målgrupper
Det er et overordnet mål at aktivitetene gjennom prosjektperioden skal danne grunnlag for etablering og permanent drift av senteret. Det store antall ulykker og omkomne en ser i dag, er tilstrekkelig til at det forebyggende arbeidet må prioriteres sterkt. Perspektiv om økende aktivitet tilsier at også antallet ulykker vil øke dersom en ikke lykkes med gode forebyggende tiltak. 

Målet er å bygge opp et nettverk som blir et helhetlig og samlende nasjonalt nav for forskning, utdanning, informasjon og formidling om snøskred. På sikt er det et mål at senteret skal utvikles til å bli en nasjonal innfallsport til kunnskap om snøskred i Norge, og at senterets funksjoner skal samles

I et samfunnsperspektiv skal prosjektet og etter hvert senteret stimulere til nye arbeidsplasser og virksomhetsutvikling, både i aktivitet ved senteret, men også som en bieffekt for eksempel innen naturbasert turisme.

Nærmere beskrivelse av prosjektet
Prosjektet med mål om å etablere et senter skal bidra til å sette enda større fokus på utfordringer ved ferdsel i brattere snødekket terreng. Gjennom prosjektet skal kunnskapsgrunnlaget styrkes gjennom forskning og bidra til kompetanseheving innen snøskred.

Satsingen har både en forskningsdimensjon der målet er å utvikle et internasjonalt ledende forskningsmiljø innen menneskelige faktorer knyttet til snøskredproblematikk, og en helhetlig og samlende dimensjon der målet er å bidra bredt i skredforebyggende arbeid. De fleste skredulykker skyldes menneskelige feil og derfor vil hovedfokuset i forskningssatsningen være på den menneskelige faktor.

Det er utarbeidet egen forskningsplan for prosjektet. Denne finnes i høyremargen; ASC Science Programme

Vår dymaniske hjemmeside som vi kontinuerlig oppdaterer med nyheter og mye annet skredrelatert innhold finner du  HER . Velkommen hit!

Kontaktpersoner:
Espen Nordahl, prosjektleder Tlf.78450267 /91119173 espen.nordahl@uit.no

Carsten Rolland, Instituttleder Idrettshøgskolen Tlf.:78450225 / 95122864 carsten.g.rolland@uit.no


 

 

Ledige stillinger

Pr. idag er det ingen ledige stillinger. Men følg med. På sikt vil det bli flere utlysninger.

 

Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 09.01.2018 09:08